Отчет за 2019 г. на постъпилите в НПМГ заявления по ЗДОИ


Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.

Издаване на диплома за средно образование.

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискаванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Издаване на дуликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.