Декларация за осигурени условия за ОРЕС

Заявление за преминаване в ОРЕС – до 14-годишна възраст

Заявление за преминаване в ОРЕС – 14 до 18-годишна възраст

Заявление за преминаване в ОРЕС – при карантиниране


Заявление освобождаване от ФВС за ученици под 16 години. []

Заявление освобождаване от ФВС за ученици над 16 години. []

Заявление за отсъствия на ученик/чка до 3 дни по семейни причини. []

Заявление за отсъствия на ученик/чка до 7 дни по семейни причини. []

Заявление за справка за успеха на ученик/чка. []

Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образоване / свиделство за основно образоване. []

Заявление за занимания по интереси. []