Заявление за преминаване в ОРЕС до Директора

Декларация за преминаване в ОРЕС


Заявление-ОРЕС до14 год

Заявление-ОРЕС 14-18 год.

Заявление освобождаване от ФВС за ученици под 16 години. []

Заявление освобождаване от ФВС за ученици над 16 години. []

Заявление за отсъствия на ученик/чка до 3 дни по семейни причини. []

Заявление за отсъствия на ученик/чка до 7 дни по семейни причини. []

Заявление за справка за успеха на ученик/чка. []

Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образоване / свиделство за основно образоване. []

Заявление за занимания по интереси. []