Заявление за промяна на оценка []

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) []

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

За вас, зрелостници от випуск 2019 година

Вие, учениците от XII клас на уч. 2018/ 2019г. ТРЯБВА да се запознаете с правата и задълженията си по:
– НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (от чл.100 до чл.102 вкл.)
– НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
– НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование ( чл.35 и чл.36 )
– Административно-процесуалния кодекс- чл.66 ал.1 и ал.2

График по дейности и дати:

/ДЗИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2019г. /

Дейност Срок
1 Подаване на заявления (по образец) за допускане до ДЗИ сесия май- юни 2019г. 05.03.2019г. – 18.03.19г.
Отг. кл. р-ли
2 Пролетна ваканция 05.04.19г. – 07.04.19г. вкл.
3 Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит за промяна на оценка
* п.с Учениците имат право едноктатно да се явят за промяна на год./окончателна оценка
22.04.19г. – 30.04.19г.
4 Приключване на втория учебен срок 15.05.19г.
5 Изпити за промяна на годишна оценка по график 16.05.19г. – 17.05.19г.
6 Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по училища, сгради и зали до 17.05.19г.
7 Издаване на служебна бележка „ ДОПУСНАТ“ до избраните предмети ДЗИ до 17.05.19г. 
8 ДЗИ
1. БЕЛ (задължителен) 21.05.19г., начало 8:00ч.
2. ДЗИ по избор(задължителен) 23.05.19г., начало 8:00ч.
3. ДЗИ по желание на ученика
* съгл. Заповед № РД    ………….. на министъра на образованието и науката
9 Оценяване на изпитните работи 25.05.19г. – 08.06.19г.
10 Обявяване на резултатите от всички държавни зрелостни изпити до 13.06.19г.
11 Връчване на дипломи за средно образование в Аулата на СУ “Св. Кл. Охридски“ до 21.06.19г.

Допълнителна информация

1. Зрелостниците могат да избират за ДЗИ измежду предметите:

география и икономика;
биология и здравно образование;
философски цикъл;
история и цивилизация;
физика и астрономия;
математика;
химия и опазване на околната среда;
английски език;
немски език;
испански език;
руски език;

2. Как се оценяват матурите? ( оценките от ДЗИ за окончателни и не подлежат на промяна)

Скала за оценяване на матурите

Оценка Точки
Слаб 2 До 22,5 т. вкл.
Среден 3 (3,00 – 3,49) 23 т. – 40.5 т. вкл.
Добър 4 (3,50 – 4,49) 41 т. – 58.5 т. вкл.
Много добър (4,50 – 5,49) 59 т. – 76.5 т. вкл.
Отличен (5,50 – 5,99) 77 т. – 94,5 т. вкл.
Отличен 6 95 т. – 100 т.

3. Как се изчислява среден успех от диплома за средно образование?

Среден успех А и Б клас
Среден успех В клас
Среден успех Г и З клас
Среден успех Д и Е клас
Среден успех Ж клас
Среден успех И клас