За вас, зрелостници от випуск 2018 година

Служебните бележки за допускане на зрелостниците випуск 2018г. до ДЗИ -„ДОПУСНАТ“ ще се раздават на 18.05.2018г. ( петък) в залата за танци в НПМГ при следния график:
10.30ч. XII А, Б, В, Ж, И
11.30ч. XII Г, Д, Е, З

Моля натиснете ТУК за да свалите и се запознаете с Инструктаж за зрелостника.

Вие, учениците от XII клас на уч. 2017/ 2018г. ТРЯБВА да се запознаете с правата и задълженията си по:
– НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (от чл.100 до чл.102 вкл.)
– НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
– НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование ( чл.35 и чл.36 )
– Административно-процесуалния кодекс- чл.66 ал.1 и ал.2

График по дейности и дати:

/ДЗИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2018г. /

Дейност Срок
1 Подаване на заявления (по образец) за допускане до ДЗИ сесия май- юни 2018г. 05.03.2018г. – 12.03.18г.
Отг. кл. р-ли
2 Пролетна ваканция 06.04.18г. – 09.04.18г. вкл.
3 Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит за промяна на оценка по не повече от три уч. предмета общо
* п.с Учениците имат право едноктатно да се явят за промяна на год./окончателна оценка
23.04.18г. – 27.04.18г.
4 Приключване на втория учебен срок 15.05.18г.
5 Изпити за промяна на годишна оценка по график 16.05.18г. – 17.05.18г.
6 Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по училища, сгради и зали до 18.05.18г.
7 Издаване на служебна бележка „ ДОПУСНАТ“ до избраните предмети ДЗИ 17.05.18г. – 18.05.18г.
8 ДЗИ
1. БЕЛ (задължителен) 21.05.18г., начало 8:00ч.
2. ДЗИ по избор(задължителен) 23.05.18г., начало 8:00ч.
3. ДЗИ по желание на ученика 29.05.18 – 01.06.18г.
* съгл. Заповед № РД 09-4141/29.08.17г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година на министъра на образованието и науката
9 Оценяване на изпитните работи 25.05.18г. – 08.06.18г.
10 Обявяване на резултатите от всички държавни зрелостни изпити до 13.06.18г.
11 Връчване на дипломи за средно образование в Аулата на СУ“ Св. Кл. Охридски“ 21.06.18г.

Допълнителна информация

1. Зрелостниците могат да избират за ДЗИ измежду предметите:

география и икономика;
биология и здравно образование;
философски цикъл;
история и цивилизация;
физика и астрономия;
математика;
химия и опазване на околната среда;
английски език;
френски език;
немски език;
испански език;
руски език;
италиански език.

2. Как се оценяват матурите? ( оценките от ДЗИ за окончателни и не подлежат на промяна)

Скала за оценяване на матурите

Оценка Точки
Слаб 2 До 22,5 т. вкл.
Среден 3 (3,00 – 3,49) 23 т. – 40.5 т. вкл.
Добър 4 (3,50 – 4,49) 41 т. – 58.5 т. вкл.
Много добър (4,50 – 5,49) 59 т. – 76.5 т. вкл.
Отличен (5,50 – 5,99) 77 т. – 94,5 т. вкл.
Отличен 6 95 т. – 100 т.

3. Как се изчислява среден успех от диплома за средно образование?

Среден успех А и Б клас
Среден успех В клас
Среден успех Г и З клас
Среден успех Д и Е клас
Среден успех Ж клас
Среден успех И клас