Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Иновации в НПМГ

НПМГ – ДОМАКИН НА НП „Иновации в действие“

Националната природо-математическа гимназия „Академик Чакалов“  стана домакин на работна среща по Национална програма  „Иновации в действие“.

На 11 и 12  април, 2024 г. посрещнахме гости от профилираните Природоматематически гимназии в град Габрово, град Монтана и град Казанлък.

На срещата беше представен иновативния проект „Профилираната подготовка по математика и природни науки – ключ към успеха в университета“, чиито основни цели са:

  1. Провеждане на обучение по профилирана подготовка във втори гимназиален етап по математика, природни науки и география по разработени и апробирани учебни програми, съвместно с преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“.
  2. Формиране на базисни знания и компетентности по математика и природни науки в първи гимназиален етап чрез провеждане на част от факултативните учебни часове, заложени в учебните планове на VIII клас преди началото на учебната 2022/2023 година.

През първия ден на мобилността гостите бяха посрещнати с музикални изяви на ученици от прогимназиалния етап. В съдържателната част бяха представени учебните програми по избираемите модули от преподаватели по математика, природни науки и география. Ученици от осми и девети клас споделиха нагласи и мнение за проведените занятия преди началото на учебната година, което е във връзка с втората цел на иновативния проект. Ученици от XI и XII организираха дебат на тема „Това училище ще постави фокус върху практическото развитие на учениците и иновациите вместо върху състезанията“. Краят на деня завърши с посещение на театралната постановка „Зорба“.

През втория ден гостите наблюдаваха уроци по:

  1.  Молекулярна биология, избираем модул по биология и ЗО в XIД клас при г-н Милушев
  2. Изследователска физика в XIIВ клас във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“
  3. Методи за контрол и анализ в XIIД клас във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“

Всички изразиха положително отношение към  инициативите в двудневната разнообразна програма, която екипът на НПМГ предложи на гостите.

График за провеждане на часовете от иновацията за новоприетите осмокласници:

VIII А клас: Руслан Капелев, 10:00 – 12:30 часа, 17 кабинет

VIII Б клас: Руслан Капелев, 13:30 – 16:00 часа, 17 кабинет

VIII В клас: Дарин Тодоров, 13:30 – 16:00 часа, 16 кабинет

VIII Г клас: Алена Владимирова, 10:00 – 12:30 часа, танцова зала

VIII Д клас: Людмила Кирилова, 10:00 – 12:30 часа, 42 кабинет

VIII Е клас: Алена Владимирова, 10:00 – 12:30 часа, танцова зала

VIII Ж клас: Алена Владимирова, 13:30 – 16:00 часа, 22 кабинет

Часовете ще се провеждат на 7,8,11,12,13 и 14 септември 2023г.

Иновации в НПМГ

„Профилираната подготовка по математика и природни науки – ключ към успеха в университета“ е иновативен проект, който включва сътрудничество между НПМГ и СУ „Св. Климент Охридски“. Планираната иновация е за период от четири години. Включени са преподаватели по профилиращите предмети и всички класове с профилиращи предмети математика, физика, химия, биология и география – общо16 паралелки.

Стартира с провеждане на занятия по ФУЧ по математика (за шест от общо седем паралелки на новоприетите осмокласници) и по химия и ООС (за една от паралелките) преди 15.09.2022 г.

С предложената иновация се реализират и апробираните през учебните 2020/2021 и 2021/2022 година новаторски учебни програми, които следва да бъдат представени и предложени и на други училища. С разработените учебни програми ще се увеличат часовете по точни и природни науки, които понастоящем са недостатъчни, за да отговорят на потребностите и амбицията на талантливите ученици. В рамките на иновацията се предвижда разработка на учебни ресурси, инструменти за оценяване и други.

За да могат учениците да се развиват, част от обучението ще се провежда в специализираните кабинети и лаборатории на СУ. Предложената иновация ще доведе и до повишаване квалификацията на преподавателите от НПМГ – в научните им познания, овладяване на новостите в съответните научни области, нови методики на преподаване, ефективно използване на нови технологии в обучението, специализирани софтуерни продукти по съответните предмети.

Иновацията стартира през учебната 2022/2023 г. с провеждане на:

VIII А – математика – 18 часа

VIII Б – математика – 18 часа

VIII В – математика – 18 часа

VIII Г – математика – 18 часа

VIII Д – химия и ООС – 18 часа

VIII Е – математика – 18 часа

VIII Ж – математика – 18 часа

През следващите учебни години – 2023/24, 2024/25, 2025/26 този модел на организация и обучение продължава, като в края на всяка учебна година ще се проучват нагласите на участниците в учебния процес – ученици, родители и учители и ще се изготвя анализ на резултатите. Целта е проследяване на ефективността на иновативното обучение и напредъка на всяка паралелка.

НПМГ – ДОМАКИН НА НП „Иновации в действие“ 

Националната природо-математическа гимназия „Академик Чакалов“  стана домакин на работна среща по национална програма  „Иновации в действие“.  

На 23 и 24  март, 2023 г. посрещнахме гости от Профилираните Природоматематически гимназии в град Хасково, град Бургас и град Враца.  

На срещата беше представен иновативния проект „Профилираната подготовка по математика и природни науки – ключ към успеха в университета“, чиито основни цели са: 

  1. Провеждане на обучение по профилирана подготовка във втори гимназиален етап по математика, природни науки и география по разработени и апробирани учебни програми, съвместно с преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“. 
  1. Формиране на базисни знания и компетентности по математика и природни науки в първи гимназиален етап чрез провеждане на част от факултативните учебни часове, заложени в учебните планове на VIII клас преди началото на учебната 2022/2023 година. 

Представени бяха учебните програми по избираемите модули  по профилиращи предмети биология, химия, физика, география, математика и информационни технологии, които според целите на проекта са продукт на съвместна работа между гимназиални и университетски преподаватели от СУ „ Св. Климент Охридски“. В иновацията са включени всички паралелки на VIII, XI и XII клас. 

Ученици и преподаватели от гостите с интерес наблюдаваха практически уроци в специализираните кабинети на НПМГ и лабораториите на Факултета по химия и фармация и на Физическия факултет на Софийския университет, активно участваха в обсъждането на представените теми.   

Всички изразиха положително отношение към  инициативите в двудневната разнообразна програма, която екипът на НПМГ предложи на гостите.       

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по математика ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Иво Кортезов, от 10 до 12.30 часа за VIII а и VIII б в танцовата зала на НПМГ.

Предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по математика за VIII в ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Кръстю Петров, от 10 до 12.30 часа в 12 кабинет на НПМГ.

Предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по математика за VIII г ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Иво Кортезов, от 13.30 до 16 часа за VIII г в 10 кабинет на НПМГ.

Предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по математика за VIII е и VIII ж ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Кръстю Петров, от 13.30 до 16 часа в танцовата зала на НПМГ.

Предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по химия и опазване на околната среда за VIII д ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Нели Дянкова, от 13.30 до 16 часа в 40 кабинет на НПМГ.

Ръководството на НПМГ

Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ е в списъка на иновативните училища с проект „Заедно от училище към университета“ в периода 2019 – 2022 г.

„Заедно от училище към университета“ е иновативен проект, който включва сътрудничество между НПМГ и СУ „Св. Климент Охридски“. Планираната иновация е за период от три години. Включени са преподаватели по профилиращите предмети и паралелките от випуск 2022г.

Съвместната работа започна през учебната 2019/2020 г. с разработка на учебни програми по профилиращите предмети – математика, информатика и ИТ, физика, химия и биология.

През втората и третата година от иновацията, учебните 2020/2021 и 2021/2022 г., учениците от втори гимназиален етап (XI и XII клас) се обучават съвместно от преподаватели на НПМГ и СУ. Университетските преподаватели водят модули по профилираните предмети, с цел задълбочаване и разширяване познанията на учениците.

В иновацията са включени паралелки от всички профили. Целта е и проследяване на резултатите и ефективността при иновативното обучение.

С предложената иновация се изработиха и апробираха новаторски учебни програми, които ще могат да се прилагат и в други училища.

В гимназията има недостатъчно специализирани кабинети по профилиращите предмети. Наличните кабинети и лаборатории не съответстват напълно на изискванията за съвременна учебна среда. За да могат учениците да се развиват, част от обучението се провежда в специализираните кабинети и лаборатории на СУ. Това се отнася с пълна сила и до необходимите консумативи и апарати за експериментите по природни науки.

Предложената иновация доведе до повишаване квалификацията на преподавателите от НПМГ – в научните им познания, овладяване на новостите в съответните научни области, нови методики на преподаване, ефективно използване на нови технологии в обучението, специализирани софтуерни продукти по съответните предмети.

В края на учебната 2020/2022 г. се проведе проучване на удовлетвореността и ефективността от приложената иновация. Анкетирани бяха 70 ученици, 45 родители и участващите в иновативното обучение 5 учители. Резултатите от анкетата може да разгледате тук:

Иновативно училище НПМГ – анкета за ученици – 70 отговора

Иновативно училище НПМГ – анкета за родители – 45 отговора

Иновативно училище НПМГ – анкета за учители – 5 отговора