НПМГ – ДОМАКИН НА НП „Иновации в действие“ 

Националната природо-математическа гимназия „Академик Чакалов“  стана домакин на работна среща по национална програма  „Иновации в действие“.  

На 23 и 24  март, 2023 г. посрещнахме гости от Профилираните Природоматематически гимназии в град Хасково, град Бургас и град Враца.  

На срещата беше представен иновативния проект „Профилираната подготовка по математика и природни науки – ключ към успеха в университета“, чиито основни цели са: 

  1. Провеждане на обучение по профилирана подготовка във втори гимназиален етап по математика, природни науки и география по разработени и апробирани учебни програми, съвместно с преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“. 
  1. Формиране на базисни знания и компетентности по математика и природни науки в първи гимназиален етап чрез провеждане на част от факултативните учебни часове, заложени в учебните планове на VIII клас преди началото на учебната 2022/2023 година. 

Представени бяха учебните програми по избираемите модули  по профилиращи предмети биология, химия, физика, география, математика и информационни технологии, които според целите на проекта са продукт на съвместна работа между гимназиални и университетски преподаватели от СУ „ Св. Климент Охридски“. В иновацията са включени всички паралелки на VIII, XI и XII клас. 

Ученици и преподаватели от гостите с интерес наблюдаваха практически уроци в специализираните кабинети на НПМГ и лабораториите на Факултета по химия и фармация и на Физическия факултет на Софийския университет, активно участваха в обсъждането на представените теми.   

Всички изразиха положително отношение към  инициативите в двудневната разнообразна програма, която екипът на НПМГ предложи на гостите.       

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по математика ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Иво Кортезов, от 10 до 12.30 часа за VIII а и VIII б в танцовата зала на НПМГ.

Предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по математика за VIII в ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Кръстю Петров, от 10 до 12.30 часа в 12 кабинет на НПМГ.

Предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по математика за VIII г ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Иво Кортезов, от 13.30 до 16 часа за VIII г в 10 кабинет на НПМГ.

Предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по математика за VIII е и VIII ж ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Кръстю Петров, от 13.30 до 16 часа в танцовата зала на НПМГ.

Предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по химия и опазване на околната среда за VIII д ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Нели Дянкова, от 13.30 до 16 часа в 40 кабинет на НПМГ.

Ръководството на НПМГ

Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ е в списъка на иновативните училища с проект „Заедно от училище към университета“ в периода 2019 – 2022 г.

„Заедно от училище към университета“ е иновативен проект, който включва сътрудничество между НПМГ и СУ „Св. Климент Охридски“. Планираната иновация е за период от три години. Включени са преподаватели по профилиращите предмети и паралелките от випуск 2022г.

Съвместната работа започна през учебната 2019/2020 г. с разработка на учебни програми по профилиращите предмети – математика, информатика и ИТ, физика, химия и биология.

През втората и третата година от иновацията, учебните 2020/2021 и 2021/2022 г., учениците от втори гимназиален етап (XI и XII клас) се обучават съвместно от преподаватели на НПМГ и СУ. Университетските преподаватели водят модули по профилираните предмети, с цел задълбочаване и разширяване познанията на учениците.

В иновацията са включени паралелки от всички профили. Целта е и проследяване на резултатите и ефективността при иновативното обучение.

С предложената иновация се изработиха и апробираха новаторски учебни програми, които ще могат да се прилагат и в други училища.

В гимназията има недостатъчно специализирани кабинети по профилиращите предмети. Наличните кабинети и лаборатории не съответстват напълно на изискванията за съвременна учебна среда. За да могат учениците да се развиват, част от обучението се провежда в специализираните кабинети и лаборатории на СУ. Това се отнася с пълна сила и до необходимите консумативи и апарати за експериментите по природни науки.

Предложената иновация доведе до повишаване квалификацията на преподавателите от НПМГ – в научните им познания, овладяване на новостите в съответните научни области, нови методики на преподаване, ефективно използване на нови технологии в обучението, специализирани софтуерни продукти по съответните предмети.

В края на учебната 2020/2022 г. се проведе проучване на удовлетвореността и ефективността от приложената иновация. Анкетирани бяха 70 ученици, 45 родители и участващите в иновативното обучение 5 учители. Резултатите от анкетата може да разгледате тук:

Иновативно училище НПМГ – анкета за ученици – 70 отговора

Иновативно училище НПМГ – анкета за родители – 45 отговора

Иновативно училище НПМГ – анкета за учители – 5 отговора