Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по математика ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Иво Кортезов, от 10 до 12.30 часа за VIII а и VIII б в танцовата зала на НПМГ.

Предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по математика VIII в ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Кръстю Петров, от 10 до 12.30 часа в 12 кабинет на НПМГ.

Предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по математика за VIII г ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Иво Кортезов, от 13.30 до 16 часа за VIII г в 10 кабинет на НПМГ.

Предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по математика за VIII е и VIII ж ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Кръстю Петров, от 13.30 до 16 часа в танцовата зала на НПМГ.

Предвидените в иновацията 18 часа ФУЧ по химия и опазване на околната среда за VIII д ще бъдат провеждани в периода от 7 до 14 септември 2022 г. Занятията ще се водят от Нели Дянкова, от 13.30 до 16 часа в 40 кабинет на НПМГ.

Ръководството на НПМГ

Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ е в списъка на иновативните училища с проект „Заедно  от училище към университета“ в периода 2019 – 2022 г.

„Заедно от училище към университета“ е иновативен проект, който включва сътрудничество между НПМГ и СУ „Св. Климент Охридски“. Планираната иновация е за период от три години. Включени са преподаватели по профилиращите предмети и паралелките от випуск 2022г.

Съвместната работа започна през учебната 2019/2020 г. с разработка на учебни програми по профилиращите предмети – математика, информатика и ИТ, физика, химия и биология.

През втората и третата година от иновацията, учебните 2020/2021 и 2021/2022 г., учениците от втори гимназиален етап (XI и XII) се обучават съвместно от преподаватели на НПМГ и СУ. Университетските преподаватели водят модули по профилираните предмети, с цел задълбочаване и разширяване познанията на учениците.

В иновацията са включени паралелки от всички профили. Целта е и проследяване на резултатите и ефективността при иновативното обучение.

С предложената иновация се изработиха и апробираха новаторски учебни програми, които след доказване на иновацията ще могат да се прилагат и в други училища. С разработване им се даде възможност за увеличаване на часовете по точни и природни науки, които по принцип са недостатъчни, за да отговорят на потребностите и амбицията на талантливите ученици.

В гимназията има недостатъчно специализирани кабинети по профилиращите предмети. Наличните кабинети и лаборатории не съответстват напълно с изискванията за съвременна учебна среда. За да могат учениците да се развиват, част от обучението се провежда в специализираните кабинети и лаборатории на СУ. Това се отнася с пълна сила и до необходимите консумативи и апарати за експериментите по природни науки.

Предложената иновация доведе до повишаване квалификацията на преподавателите от НПМГ – в научните им познания, овладяване на новостите в съответните научни области, нови методики на преподаване, ефективно използване на нови технологии в обучението, специализирани софтуерни продукти по съответните предмети.

В края на учебната 2020/2022 г. се проведе проучване на удовлетвореността и ефективността от приложената иновация. Анкетирани бяха ученици, родители и участващи в иновативното обучение учители, с което се установи следното:

В проучването се включиха: 70 ученици, 45 родители и 5 учители.

Анализът на резултатите при учениците показа следните тенденции: 70% от учениците са напълно удовлетворени от проведената иновация, само 10% са посочили, че не им е допаднала включеността в иновативното училище.

                                                      Графика № 1: Степен на удовлетвореност при учениците

Включително 57% от учениците посочват, че иновацията ще допринесе за личностното им развитие и 44% смятат, че прилагането на иновации между НПМГ и СУ „Св. Кл. Охридски“ ще формира позитивно отношение към училищната среда и знанието.

Графика № 2: степен на позитивно отношение към училищната среда и знанието

Високи нива на удовлетвореност се забелязват при посочване на връзката между иновацията и природо-математическите познания, където са посочени тенденции, като: надграждане и затвържядането на знания, направа на знанията по-трайни, стимулиране на интереса за по-нататъшна научна работа, по-висока степен на подготвеност при кандидатстване в университет.

Графика № 3: Връзка между иновация и природо-математически познания

При родителите се забелязват високи нива на удовлетвореност – 80% при избора ни иновация и факта, че им допада подобна организация на обучението.

Графика № 4: Удовлетвореност при родителите

Родителите са убедени, че успешната реализация на иновацията в училище ще допринесе за личностното развитие на децата им: 82%. Включително по този показател, не са посочени отрицателни отговори.

Графика № 5: Връзка между иновация и личностно развитие на учениците

Подобна е удовлетвореността при формиране на позитивно отношение към училищната среда и знанието: 89% и подготвеността на ученика, когато учи в университет: 56%.

Графика № 6: Удовлетвореността при формиране на позитивно отношение към училищната среда и знанието

Графика № 7: Степен на подготвеността на ученика, когато учи в университет

            При учителите тенденциите са свързани със резултат от 100% при формиране на позитивно отношение на учениците към училищната среда и знанието.

Графика № 8: Степен на удовлетвореност при учителите

            По отношение на възможностите на иновацията относно очакванията на обществото, учителите са посочили следните положителни тенденции: привличане на партьори в лицето на СУ „Св. Кл. Охридски“, даване на възможности за задълбочена подготовка и допълнително практическо обучение, по-висока степен на ангажираност на учениците с учебния процес. Специален акцент е обърнат връху методите на иновативното училище: повече възможности за междупредметни връзки, контакти на ученици с университетски преподаватели, разработка на авторски програми по профилиращи предмети – съвместно със СУ и свобода на методи и подходи при преподаване. 80% от учителите, смята, че иновацията ще доприне за личностното израстване на учениците.

Графика № 9: Личностно израстване на учениците, според учителите

Основни промени, които учителите посочват при иновативния процес са: доминиране на творчески подходи при преподаване, по-добри отношения с учениците и/или родителите, извършване на нещата по различен начин.