О Б Я В Л Е Н И Е за отдаване под наем

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ и чл. 13, ал.1-4 и ал. 5 и Глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ «АКАДЕМИК ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ»

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ
класни стаи № 10, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16 и № 17, разположени на 1-ви етаж в сградата на гимназията с адрес гр. София, ул. «Бигла» № 52, с обща полезна площ на всяка от тях 60 кв.м.
Всяка отделна класна стая се отдава под наем заедно с наличното обзавеждане, състоящо се от: 16 бр. маси, 32 бр. столове, учителска катедра, стол, дъска и проектор.
За предлаганите обекти /класни стаи/ може да се участва поотделно.
Условия на търга
Срок на наемното отношение – 3 (три) учебни години.
Предназначение – провеждане на учебни курсове.
Начална тръжна цена 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) месечно.
Консумативните разходи, основния и текущия ремонт са за сметка на наемателя.
Заплащането на такса смет за наетия обект е за сметка на наемателя.
Работно време на обекта (класна стая) – 6 учебни часа седмично или 24 учебни часа месечно в неучебни дни по график съгласуван с директора на НПМГ «Акад. Любомир Чакалов», в началото на всеки учебен срок.
Депозит за участие 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева). Депозитът на сключения договор за наем се задържа от Наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи.
Цена на тръжната документация 10,00 лв. (десет лева).
Дати за оглед на обекта:
Оглед на обекта на търга /класна стая/ се извършва до крайната дата за подаване на заявленията за участие, след предварителна заявка и съгласуване на датата и часа на огледа с г-жа Галина Иванова, на длъжност Заместник директор Административно-стопанска дейност – имейл galina.ivanova@npmg.org тел. + 359 884 203 684
Писмени предложения се подават и приемат до 17:00 часа на 30.08.2019 г. в канцеларията на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Обявлението [тук]

ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Записване на класираните на втори етап следва да се запишат в НПМГ от 19.07.2019 г. до 22.07.2018 г., без събота и неделя, от 8:00 до 18:00 часа в 24 кабинет (ет.2).
Класираните ученици се записват в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ със следните документи:

 • Заявление до директора и информационна карта /по образец/
 • Оригинал на свидетелство за основно образование
 • Копие от акт за раждане
 • Декларация за личните данни /по образец/
 • Заявление за втори чужд език
 • Заявление за ИУЧ, ФУЧ и спортни дейности

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 23.07.2018 г.

Пожелаваме успех!

Учениците на НПМГ спечелиха 1 сребърен, 2 бронзови медала и 3 почетни грамоти от Олимпиада „Туимаада“, Република Саха (Якутия)

Учениците на НПМГ спечелиха 1 сребърен, 2 бронзови медала и 3 почетни грамоти от Олимпиада „Туимаада“, Република Саха (Якутия)

Възпитаници на Национална природоматематическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ направиха поредно силно представяне на Международно състезание. Българските ученици спечелиха 1 сребърен, 2  бронзови медала и 3 почетни грамоти от Олимпиадата „Туимаада“ по физика, химия, математика и информатика, проведена от 07.07.2019 г. до 14.07.2019 г. Гимназистите от НПМГ се състезаваха в Якутия с участници от Румъния, Казахстан, Таджикистан, Иран, Сингапур, Якутия, Буратия, Новосибирск и други.

Сребърният медал спечели Яна Димитрова (12 клас, химия) в допълнение тя завоюва и специална награда за отличното си представяне по химия. Другите химици Явор Пеев (11 клас) и Кристиян Вилхемов (11 клас) заслужиха почетни грамоти. Бронзовите медали грабнаха математиците Александър Милчев (11 клас) и Димитър Ангелов (11 клас). Третата почетна грамота отиде при информатика Петър Петров (11 клас). Малко не достигна на физиците от НПМГ Петър Димитров (12 клас) и Ириней Василев (11 клас) да спечелят отличия.

Отборът на НПМГ беше ръководен от  Наско Стаменов – учител по химия и опазване на околната среда и Христо Пеев – учител по физика и астрономия.

Учителите подготвили  учениците от НПМГ са:

Химия – Людмила Кирилова и Антония Илиева

Математика  – Недялка Димитрова

Физика – Жана Кюркчиева и Христо Пеев

Информатика – Мая Караджова

Записване на приетите на първо класиране ученици в НПМГ

Записване на приетите на първо класиране ученици  и подаване на заявления за участие във II класиране в НПМГ ще се осъществи на 12.07.2019 г., 15.07.2019 г. и 16.07.2019 г. (без събота и неделя!!!) от 8:00 до 18:00 часа в 24 кабинет (ет.2).

Необходими документи за записване на ученици след завършен VII клас в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“

Класираните ученици се записват в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ със следните документи:

 • Заявление до директора и информационна карта /по образец/
 • Оригинал на свидетелство за основно образование
 • Копие от акт за раждане
 • Декларация за личните данни /по образец/
 • Заявление за втори чужд език
 • Заявление за ИУЧ, ФУЧ и спортни дейности