Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ с одобрен за изпълнение проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.  Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“

По проекта бяха доставени 113 лаптопа за ученици Dell Latitude 3190 Education 2-in-1

29 лаптопа за учители Lenovo ThinkPad L14 Gen2

и 1 универсален шкаф за зареждане на лаптопите LANDE / LN-CS22U6060-BL-541-B1

Откриване на учебната година

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

Във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката за организиране на тържественото откриване на учебната година Ви уведомяваме следното:

 • на тържественото откриване на новата учебна година ще присъстват САМО  паралеките от 5, 8 и 12 клас, както и всички останали ученици, ангажирани по сценарий – водещи, участници и такива, които ще бъдат награждавани.
 • След приключване на тържеството (ориентировъчно в 11:00) в училище влизат за първи час на класа: 5 и 8 клас и част от останалите паралелки, както следва:

5а – 22 каб; 5б – 25 каб;

8а – 10 каб; 8б – 11 каб; 8в – 12 каб; 8г – 14каб; 8д – 15каб; 8е – 16каб; 8ж – 17каб.

9г – 33каб; 9д – 34 каб; 9ж – 35 каб;

10в – 36 каб; 10д – 37 каб; 10ж – 38 каб; 10и – 39 каб;

11а – 44каб; 11е – 45каб; 11ж – 46 каб; 11и – 47 каб

 • В 12:00 в училище влизат за първи час на класа останалите паралелки, както следва:

9а – 33каб; 9б – 34каб; 9в – 30каб; 9е – 36каб; 9з – 37каб; 9и – 38каб;

10а – 39каб; 10б – 44каб; 10г – 45каб; 10е – 46каб; 10з – 47каб

11б – 48каб; 11в – 32каб; 11г – 43каб; 11д – 35каб; 11з – 49каб

 • Паралелките от 12 клас НЕ  се предвижда да влизат в училище, а карат първи час на класа на открито.

В часа на класа ще се коментират организационни въпроси и ще се направи инструктаж във връзка с мерките срещу Ковид!

Времето, предвидено за помощ на осмокласници да се регистрират и сменят пароли в MS Taems, е от 9:00 до 9:50 в кабинетите по информатика, а от 11:45 се организира същата процедура за всички петокласници. 

От ръководството

Родителска среща – 5. и 8. клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че родителските срещи за новоприетите ученици в V и VIII ще се проведат от 18.30 часа в 130 аудитория на Факултета по химия и фармация на СУ „Свети Климент Охридски“ ,при спазване на противоепидемичните мерки, както следва:

 • на 7 септември 2021 г за V клас;
 • на 8 септември 2021 г. за VIII а, б и в клас;
 • на 9 септември 2021 г. за VIII г, д, е и ж клас.
 •  

Незаети места след четвърти етап на класиране

Класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че на 20.08.2021 г. са изтеглени документите от профил „Математически“ – Разширено изучаване на чужд език – Английски език.

По този начин незаети места след четвърти етап на класиране в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ към 23.08.2021 г. са както следва:

 • Математически – Разширено изучаване на чужд език – Английски език – 2 места;
 • Математически – Разширено изучаване на чужд език – Немски език – 1 място.

Документи се приемат до 26.08.2021 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа в деловодството на НПМГ.

Необходими документи:

 • заявления за участие в класирането /по образец/;
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • декларация за обработка на личните данни /по образец/.

Класиране – 30.08.2021 г., след 14.00 часа.

Записване –  31.08.2021 г. от 09.00 часа до 12.30 часа.

Класирането на учениците, подали заявление е съгласно утвърдените изисквания за формиране на бала по държавния план-прием при кандидатстване за НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Отпускане на еднократна помощ за ученици в VIII клас (Изх. № РУО1-26078/09.08.2021 г.)

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Повече информация може да намерите писмо с изх. № РУО1-26078/09.08.2021 г. на РУО София-град тук.