Решение за определяне на наемател [тук]


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ и чл. 13, ал.1-4 и ал. 5 и Глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ «АКАДЕМИК ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ»

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ класни стаи № 10, № 14, № 15, № 16 и № 17, разположени на 1-ви етаж в сградата на гимназията с адрес гр. София, ул. «Бигла» № 52, с обща полезна площ на всяка от тях 60 кв.м. Всяка отделна класна стая се отдава под наем заедно с наличното обзавеждане, състоящо се от: 16 бр. маси, 32 бр. столове, учителска катедра, стол, дъска и проектор. За предлаганите обекти /класни стаи/ може да се участва поотделно. Условия на търга Срок на наемното отношение – 3 (три) учебни години Предназначение – провеждане на учебни курсове Начална тръжна цена 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) месечно Консумативните разходи, основния и текущия ремонт са за сметка на наемателя Заплащането на такса смет за наетия обект е за сметка на наемателя Работно време на обекта (класна стая) – 6 учебни часа седмично или 24 учебни часа месечно в неучебни дни по график съгласуван с директора на НПМГ «Акад. Любомир Чакалов», в началото на всеки учебен срок Депозит за участие 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева). Депозитът на сключения договор за наем се задържа от Наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи Цена на тръжната документация 10,00 лв. (десет лева) Дати за оглед на обекта: Оглед на обекта на търга /класна стая/ се извършва до крайната дата за подаване на заявленията за участие, след предварителна заявка и съгласуване на датата и часа на огледа с г-жа Галина Иванова, на длъжност Заместник директор Административно-стопанска дейност – имейл galina.ivanova@npmg.org тел. + 359 884 203 684 Писмени предложения се подават и приемат до 17:00 часа на 08.01.2020 г. в канцеларията на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“. Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 09.01.2020 г. в заседателната зала етаж 1 в сградата на НПМГ «Акад. Любомир Чакалов» гр. София, ул. Бигла № 52

ОБЯВЛЕНИЕ


Решение за определяне на наемател [изтегли от тук]


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ и чл. 13, ал.1-4 и ал. 5 и Глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ «АКАДЕМИК ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ»

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ
класни стаи № 10, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16 и № 17, разположени на 1-ви етаж в сградата на гимназията с адрес гр. София, ул. «Бигла» № 52, с обща полезна площ на всяка от тях 60 кв.м.
Всяка отделна класна стая се отдава под наем заедно с наличното обзавеждане, състоящо се от: 16 бр. маси, 32 бр. столове, учителска катедра, стол, дъска и проектор.
За предлаганите обекти /класни стаи/ може да се участва поотделно.
Условия на търга
Срок на наемното отношение – 3 (три) учебни години.
Предназначение – провеждане на учебни курсове.
Начална тръжна цена 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) месечно.
Консумативните разходи, основния и текущия ремонт са за сметка на наемателя.
Заплащането на такса смет за наетия обект е за сметка на наемателя.
Работно време на обекта (класна стая) – 6 учебни часа седмично или 24 учебни часа месечно в неучебни дни по график съгласуван с директора на НПМГ «Акад. Любомир Чакалов», в началото на всеки учебен срок.
Депозит за участие 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева). Депозитът на сключения договор за наем се задържа от Наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи.
Цена на тръжната документация 10,00 лв. (десет лева).
Дати за оглед на обекта:
Оглед на обекта на търга /класна стая/ се извършва до крайната дата за подаване на заявленията за участие, след предварителна заявка и съгласуване на датата и часа на огледа с г-жа Галина Иванова, на длъжност Заместник директор Административно-стопанска дейност – имейл galina.ivanova@npmg.org тел. + 359 884 203 684
Писмени предложения се подават и приемат до 17:00 часа на 30.08.2019 г. в канцеларията на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Обявлението [тук]