Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Обяви и търгове

О Б Я В Л Е Н И Е

  1. В периода от 01.07.2022 г. до 03.07.2022 година да се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема „Компетентностният подход – необходима реформа в образователния процес“
  2. Обучителна организация – „Школо“ ООД. 
  3. Място на провеждане на вътрешноинституционална квалификация – к. к. „Боровец“, хотел „Самоков“. 
  4. Разходите са за сметка на бюджета на училището за 2022 година по приет план за квалификация от педагогическия съвет на НПМГ. 

С уважение

Ивайло Ушагелов

Директор на НПМГ

Решение за определяне на наемател [тук]

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и чл. 13, ал.1-4 и ал. 5 и Глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС)
НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
«АКАДЕМИК ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ» СОФИЯ
Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ „Столова с разливна и лавка“ с обща полезна площ 306 (триста и шест) кв.м., разположени на 1-ви приземен етаж (сутерен) в сградата гимназията, с адрес: гр. София, кв. Лозенец, ул. Бигла №52
Обекта се отдава под наем без обзавеждане и наличен инвентар.
Условия на търга
Срок на наемното отношение – 3 (три) години и влиза в сила от първата учебна година следваща датата на сключване на договора за наем.
Предназначение – училищен стол и лавка за приготвяне на място и продажба на готвени ястия, закуски, пакетирани храни и напитки, съобразно изискванията на
Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословното хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.) и на
Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (ДВ, бр. 73 от 2011 г.).
Начална тръжна цена – 980,00 лв. (деветстотин и осемдесет лева) месечно.
Консумативните разходи – отопление, електричество и вода са за сметка на наемателя, както и при възникване на необходимост от извършване на основен и/или текущ ремонт.
Заплащането на такса смет за наетия обект е за сметка на наемателя.
Работно време на обекта – всеки учебен ден от 07:00 часа до 19:00 часа.
Депозит за участие – 980,00 лв. (деветстотин и осемдесет лева)
Депозитът на участника определен за наемател се задържа от Наемодателя до крайния срок на договора, като гаранция за изпълнение на договора.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв. (двадесет лева)
Тръжната документация се предоставя на участника след предварително заплащане на таксата в касата на гимназията или по банковата сметка IBAN: BG55 STSA 9300 3190 5457 01, BIC STSABGSF, при Банка ДСК и представяне на платежен документ от г-жа Галина Иванова – на длъжност Заместник директор „Административно-стопанска дейност“.
Дати за оглед на обекта – до крайната дата за подаване на заявленията за участие, след предварителна заявка и съгласуване на датата и часа на огледа с г-жа Галина Иванова – на длъжност Заместник директор „Административно-стопанска дейност“ – на следните телефони 02/ 862 29 66 ; 0884 203 684 ; имейл galina.ivanova@npmg.org
Писмени предложения за участие в търга се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа до 31.07.2020 г. в канцеларията на гимназията.
Търгът ще се проведе от 11:00 ч. на 04.08.2020 г. в заседателната зала на 1-ви етаж в сградата на НПМГ «Акад. Любомир Чакалов» гр. София, кв. Лозенец, ул. Бигла № 52.

ОБЯВЛЕНИЕ


Решение за определяне на наемател [тук]


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ и чл. 13, ал.1-4 и ал. 5 и Глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ «АКАДЕМИК ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ»

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ класни стаи № 10, № 14, № 15, № 16 и № 17, разположени на 1-ви етаж в сградата на гимназията с адрес гр. София, ул. «Бигла» № 52, с обща полезна площ на всяка от тях 60 кв.м. Всяка отделна класна стая се отдава под наем заедно с наличното обзавеждане, състоящо се от: 16 бр. маси, 32 бр. столове, учителска катедра, стол, дъска и проектор. За предлаганите обекти /класни стаи/ може да се участва поотделно. Условия на търга Срок на наемното отношение – 3 (три) учебни години Предназначение – провеждане на учебни курсове Начална тръжна цена 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) месечно Консумативните разходи, основния и текущия ремонт са за сметка на наемателя Заплащането на такса смет за наетия обект е за сметка на наемателя Работно време на обекта (класна стая) – 6 учебни часа седмично или 24 учебни часа месечно в неучебни дни по график съгласуван с директора на НПМГ «Акад. Любомир Чакалов», в началото на всеки учебен срок Депозит за участие 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева). Депозитът на сключения договор за наем се задържа от Наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи Цена на тръжната документация 10,00 лв. (десет лева) Дати за оглед на обекта: Оглед на обекта на търга /класна стая/ се извършва до крайната дата за подаване на заявленията за участие, след предварителна заявка и съгласуване на датата и часа на огледа с г-жа Галина Иванова, на длъжност Заместник директор Административно-стопанска дейност – имейл galina.ivanova@npmg.org тел. + 359 884 203 684 Писмени предложения се подават и приемат до 17:00 часа на 08.01.2020 г. в канцеларията на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“. Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 09.01.2020 г. в заседателната зала етаж 1 в сградата на НПМГ «Акад. Любомир Чакалов» гр. София, ул. Бигла № 52

ОБЯВЛЕНИЕ


Решение за определяне на наемател [изтегли от тук]


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ и чл. 13, ал.1-4 и ал. 5 и Глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ «АКАДЕМИК ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ»

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ
класни стаи № 10, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16 и № 17, разположени на 1-ви етаж в сградата на гимназията с адрес гр. София, ул. «Бигла» № 52, с обща полезна площ на всяка от тях 60 кв.м.
Всяка отделна класна стая се отдава под наем заедно с наличното обзавеждане, състоящо се от: 16 бр. маси, 32 бр. столове, учителска катедра, стол, дъска и проектор.
За предлаганите обекти /класни стаи/ може да се участва поотделно.
Условия на търга
Срок на наемното отношение – 3 (три) учебни години.
Предназначение – провеждане на учебни курсове.
Начална тръжна цена 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) месечно.
Консумативните разходи, основния и текущия ремонт са за сметка на наемателя.
Заплащането на такса смет за наетия обект е за сметка на наемателя.
Работно време на обекта (класна стая) – 6 учебни часа седмично или 24 учебни часа месечно в неучебни дни по график съгласуван с директора на НПМГ «Акад. Любомир Чакалов», в началото на всеки учебен срок.
Депозит за участие 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева). Депозитът на сключения договор за наем се задържа от Наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи.
Цена на тръжната документация 10,00 лв. (десет лева).
Дати за оглед на обекта:
Оглед на обекта на търга /класна стая/ се извършва до крайната дата за подаване на заявленията за участие, след предварителна заявка и съгласуване на датата и часа на огледа с г-жа Галина Иванова, на длъжност Заместник директор Административно-стопанска дейност – имейл galina.ivanova@npmg.org тел. + 359 884 203 684
Писмени предложения се подават и приемат до 17:00 часа на 30.08.2019 г. в канцеларията на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Обявлението [тук]