Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Училищни нормативни документи

Подбор за определяна на участници в национални и международни състезания

Вътрешни правила за държавен план прием на ученици в 5 клас за учебната 2024/2025 година

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Отчет за изпълнение на стратегията / 2022/2027 / за учебната 2022/2023 година

Форми на обучение

Правилник за дейността на училището за учебната 2023/2024 година

Годишен план с календарен график за дейностите в НПМГ за 2023/2024 година

Етичен кодекс на училищната общност

План-програма за БДП за учебната 2023-2024 година

План за въвеждане на мерки за противодействие на тероризма

Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие /2020-2024/ за периода 2021-2022 година

Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие /2020-2024/ за периода 2020-2021 година

План за организиране и провеждане на квалификация

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

Правила за безопасност на деца и ученици в интернет в НПМГ

Правила за вътрешно подаване на сигнали в НПМГ за 2023/2024 година

Стратегия

Дневен режим на учениците от V до XII клас за 2023-2024

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на COVID-19 през учебната 2023/2024 година

Правилник за вътрешния трудов ред 2023/2024

План за превенция на училищния тормоз за учебната 2023-2024

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище

МОН

Ваканции

График НВО

График ДЗИ

Дейности по прием

Други

Доклад на НИО от проведена инспекция в НПМГ през 2022 година.