За учебната 2020/2021 година

План-програма за действие 2021 година за Безопасност за движението по пътищата

Правилник за дейността на НПМГ за учебната 2020-2021 г.

Стратегия за развитие на НПМГ за периода 2021-2025 г.

Стратегия за развитие на НПМГ за периода 2019-2022 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни

План за въвеждане на мерки за противодействие на тероризма

Практически насоки за действията на учители и ученици в случай на инцидент

Насоки за работа на НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ в условията на COVID-19

Вътрешни мерки за обучение от разстояние в електронна среда

Мерки и инструктажи във връзка с пандемията от COVID-19

МОН

Ваканции, графици за провеждане на ученическите олимпиади