План за сигурност при противодействие на тероризма.

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз.

Заповед за изменение и допълнение на правилника за дейността на НПМГ за уч. 2017-2018 г. от 24.11.2017

Заповед за изменение и допълнение на правилника за дейността на НПМГ за уч. 2017-2018 г. от 24.10.2017

Заповед за утвърждаване на правилника за дейността на НПМГ за уч. 2017-2018 г.

Заповед за утвърждаване на етичния кодекс на училищната общоност (НПМГ) за уч. 2017-2018 г.

Заповед за утвърждаване на правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в НПМГ за уч. 2017-2018 г.

Правилник за дейността на училището за учебната 2017-2018 г.

Етичен кодекс на училищната общност за уч. 2017-2018 г.

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд за уч. 2017-2018 г.

Критерии за отпускане и получаване на стипендии за уч. 2017-2018 г.

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
(Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)

Стратегия за развитие на НПМГ за период 2016-2021 г.

Закон за предучилищното и училищното образование