Учебна 2020/2021 година

Правилник за дейността на НПМГ за учебната 2020-2021 г.

Стратегия за развитие на НПМГ

Етичен кодекс на училищната общност

План за въвеждане на мерки за противодействие на тероризма

Практически насоки за действията на учители и ученици в случай на инцидент

Учебна 2019/2020 година

Правилник за дейността на НПМГ за учебната 2019-2020 г.

Стратегия за развитие на НПМГ 

Правила за отпускане и получаване на стипендии за учебната 2019-2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на стипендия за учебната 2019-2020 г.:

Етичен кодекс за учебна 2019-20 г.

План за действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации за учебната 2019-2020 г.

Правилник за осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд за учебната 2019-2020 г.

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2019-2020 г.

План за въвеждане на мерки за противодействие на тероризма за учебна 2019-20 г.

Карта по НАРЕДБА № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Допълнителни критерии (критерии, определени от директора на институцията) за атестиране (приети на ПС):

1. Административно съответствие: спазва срокове, свързани с административна/учебна дейност.
2. Притежава умения за работа в електронна среда.
– работа във виртуална класна стая;
– системно прилагане на съвременни образователни технологии – разработени електронни материали, виртуални лаборатории и др.
3.Хуманизация в процеса на обучение: умение за предотвратяване и решаване на различни казуси, възникнали при работата с ученици, родители, колеги; работа с училищния психолог/педагогически съветник по отношение на проблемни ученици/ситуации.
4. Участва в училищни комисии.
– еднократно;
– комисия по приема/диференцирано заплащане;
– комисия по стипендии/програма/тържества/иновации и други периодично действащи комисии.
5. Иновативност, творчество, активност, изяви : организира и провежда училищни мероприятия (викторини, състезания, изложби, конкурси, лекции, семинари, дебати, фестивали, турнири и др.), извън общинските кръгове на олимпиадите.


Архив

Правилник за дейността на училището за учебната 2018-2019 г.

Правила за отпускане и получаване на стипендии за уч. 2018-2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на стипендия за учебната 2018-2019 г.:

План за работа на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за учебната 2018-2019 г.

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз за учебна 2018-19 година

План за въвеждане на мерки за противодействие на тероризма за учебна 2018-19 година

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
(Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)

Закон за предучилищното и училищното образование