Правилник за дейността на НПМГ за учебната 2019-2020 г.

Правила за отпускане и получаване на стипендии за учебната 2019-2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на стипендия за учебната 2019-2020 г.:


Архив

Правилник за дейността на училището за учебната 2018-2019 г.

Правила за отпускане и получаване на стипендии за уч. 2018-2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на стипендия за учебната 2018-2019 г.:

План за работа на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за учебната 2018-2019 г.

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз за учебна 2018-19 година

План за въвеждане на мерки за противодействие на тероризма за учебна 2018-19 година

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
(Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)

Закон за предучилищното и училищното образование