Форми на обучение

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс на училищната общност

План-програма за БДП

Вътрешни правила за ОРЕС

Насоки за работа в условията на COVID-19

Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие /2020-2024/ за периода 2021-2022 година

Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие /2020-2024/ за периода 2020-2021 година

План за организиране и провеждане на квалификация

Програма за превенция на отпадане от училище за учебната 2022/2023 година

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

Правила за безопасност на деца и ученици в интернет в НПМГ

Правила за вътрешно подаване на сигнали в НПМГ

Годишен план с календарните дейности

Стратегия

Дневен режим на учениците от V, VI и от VIII до XII клас

МОН

Ваканции

График НВО

График ДЗИ

Дейности по прием

Други

Доклад на НИО от проведена инспекция в НПМГ през 2022 година.