4-то класиране []
Записване на приетите от 4-то класиране: 24-25 юли от 9:00 до 15:00 часа


Трето класиране []

Резултати след второто класиране []
Второто класиране []

Резултати след първото класиране []
Първо класиране []

Статистики от профилиращите изпити []


Проверка на резултати []

Вижте какво трябва да правите при подаването на документи online []
Ръководство за работа със системата []


Въпроси за приемната кампания отправяйте на


За учебната 2013 – 2014 година НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” ще приеме в 8 клас 9 паралелки, всяка с по 26 ученици. Вижте План-приема с профилите на паралелките []

Ред и условияза прием в НПМГ за 2013-2014 учебна година []
График на дейностите по приема []
Таблици за приравняване на резултатите от олимпиади (състезания) от точки в оценки []
Таблиците от предишни приемни кампании не са валидни за настоящата кампания!
Признати оценки от олимпиади (състезания) – []
ВНИМАНИЕ: Кандидати, които не са подали заявление за участие в приемната кампания на НПМГ по начините и в сроковете описани в Реда и условия за прием в НПМГ…, не участват в класирането за НПМГ независимо, че може да имат признати оценки от олимпиади (състезания)!!!

Профилиращи изпити

Конспекти Изтеглен бе Решения
Физика Вариант 1
Биология Тема 3, Вариант А
Математика Вариант 2 []
Химия Вариант 1 [с коригирани грешки]
География Вариант 4

План-прием за учебната 2013-2014 година

За учебната 2013 – 2014 година Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов” приема ученици в следните паралелки:
Заповед на Министъра на МОМН за коригиране на план-приема в НПМГ от 29 на 26 ученици в паралелка
  • математика и информатика с английски език – 26 ученици;
  • математика и информатика с немски език – 26 ученици;
  • физика с английски език – 26 ученици;
  • химия с английски език – 26 ученици;
  • биология с английски език – 26 ученици;
  • биология с немски език – 26 ученици;
  • география с английски език – 26 ученици;
  • химия и биология с английски език – 26 ученици;
  • информатика с английски език – 26 ученици;

За служебните бележки с резултатите

Кандидати, които са учили в 7 клас в училища от София-град, не е необходимо да идват в НПМГ за да получат бележка с резултатите от профилиращите изпити. В бележките с резултатите от външното оценяване, които ще се раздадат в досегашните училища на кандидатите, ще бъдат включени и оценките от профилиращите изпити в НПМГ положени от кандидата.
Кандидати, които са учили в училища извън територията на София-град трябва да дойдат в НПМГ за получаване на служебни бележки с резултатите от профилиращите изпити. Вижте [Графика за дейностите по приема]