Свободни места след 4то класиране []
(към 17:00 на 23.8.2016)

Кандидатите за свободните места трябва да са издържали успешно НВО по БЕЛ и по математика, както и поне един профилиращ изпит за НПМГ. Заявки за попълване на свободните места се приемат в канцеларията на гимназията всеки работен ден от 9:00 до 13:00 часа. Местата се попълват по реда на подадените заявки!

Необходими документи:

 • Свидетелство за завършен 7ми клас – Оригинал!
 • Служебна бележка с резултатите от НВО – Оригинал!
 • Акт за раждане – копие

Четвърто класиране []
(Всички класирани кандидати са се записали)


Резултати след 3то класиране и свободни места за 4то []
Трето класиране []


Резултати след второ класиране []
Второ класиране []


Резултати след първо класиране []
Първо класиране []


За служебните бележки с резултати от изпитите

Преминете към раздела с обяснение за служебните бележки []


Резултати от изпитите

С вх.№ и ЕГН може да проверите резултатите си за приемната кампания в НПМГ. За целта [щракнете тук] и въведете данните в панела „Проверка на резултат“

Резултати и статистики по изпити:
[Математика] [География] [Биология] [Химия] [Физика]

Малко статистика в картинки []


Вижте какво трябва да правите при подаването на документи online []
Ръководство за работа със системата []
Подалите заявка online си разпечатват в домашни условия пропуск за явяване на вътрешните изпити. Kак се прави вижте [тук]


priem-madrВъпроси за кампанията отправяйте на:


0887-701-712

телефон за приемната кампания


За учебната 2016 – 2017 година НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” ще приеме в 8 клас 9 паралелки, всяка с по 26 ученици. Вижте План-приема с профилите на паралелките и учебните им планове []

Ред и условия за прием в НПМГ за 2016-2017 учебна година []
График на дейностите по приема []

Таблици за приравняване на резултатите от олимпиади (състезания) от точки в оценки []
Таблиците за приравняване на резултатите от предишни приемни кампании не са валидни за настоящата кампания!
Признати оценки от олимпиади (състезания) []
ВНИМАНИЕ: Кандидати, които не са подали заявление за участие в приемната кампания на НПМГ по начините и в сроковете описани в Реда и условия за прием в НПМГ, не участват в класирането за НПМГ независимо, че може да имат признати оценки от олимпиади (състезания)!!!

Профилиращи изпити
Конспекти Дата на изпита Изтеглен бе Решения
Математика 28.05.2016 Вариант 2 []
Биология 29.05.2016 Вариант А
(не се публикува)
Физика 03.06.2016 Вариант 2
Химия 04.06.2016 Вариант 2 []
География 05.06.2016 Вариант 3
(не се публикува)

 

План-прием за учебната 2016-2017 година

За учебната 2016 – 2017 година Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов” приема ученици в следните паралелки:
 • математика с английски език – 26 ученици;
 • математика с немски език – 26 ученици;
 • физика с английски език – 26 ученици;
 • химия с английски език – 26 ученици;
 • биология с английски език – 26 ученици;
 • биология с немски език – 26 ученици;
 • география с английски език – 26 ученици;
 • химия и биология с английски език – 26 ученици;
 • информатика с английски език – 26 ученици.

Учебните планове на всички паралелки – предстои публикуване в края на април.

За служебните бележки с резултатите от изпитите

Отпадна необходимостта кандидатите да получават от администрацията на НПМГ служебни бележки с резултатите от изпитите.
За кандидатите от софийските училища: Резултатите от приемните изпити в НПМГ ще бъдат включени в служебните бележки с резултатите от външното оценяване по БЕЛ и по математика. Тези бележки ще бъдат раздадени в досегашните училища на кандидатите до края на учебната година.
За кандидати от провинцията: Служебните бележки с резултатите на кандидати със следните входящи номера [вижте списъка] вече са предоставени по служебен път в училището-гнездо, което е определено за тях (1 СОУ „Пенчо П. Славейков”, ул. „Стара планина” № 11).


Приемната кампания в картинки
2016_priem_bio_res 2016_priem_math

2016_priem_him2016_priem_fiz