Резултати след трето класиране []
Трето класиране []
Регистър на записаните при трето класиране []
Резултати след второ класиране []
Второ класиране []
Регистър на записаните при второ класиране []
Резултати след първо класиране []
Първо класиране []
Регистър на записаните след първо класиране []


Препоръчителни книги (или части от тях) за четене от новоприетите осмокласници в НПМГ []

Четвърто класиране
Със Заповед на Директора на НПМГ е сформирана комисия и създадена организация за четвърто класиране на кандидат-гимназисти в НПМГ след завършен 7ми клас.

 • Подаване на документи за свободните места: в НПМГ(!), от 28 до 30 август 2017 г.
 • Обявяване на резултатите от четвърто класиране: до 10.00 ч. на 31 август 2017 г.
 • Записване на класираните кандидати: от 31 август до 1 септември 2017 г.

Записването може да се направи:

 • самостоятелно от кандидата
 • от родител или близък роднина, дори и в отсъствието на кандидата

Необходими документи при записване:

 • Свидетелество за основно образование (след 7-ми клас на уч. 2016/2017 г.) – оригинал!
 • Служебна бележка с резултатите от НВО по български език и литература и математика и/или резултатите от областните кръгове на олимпиадите – оригинал!
 • Заявление до директора – попълва се на място или може да го изтеглите и попълните предварително. За попълването предварително прочетете инструкциите в страницата „Указания за попълване“ в електронния вариант на Заявлението.
  Изтегли Заявлението [оттук]

График на дейностите от приемна кампания 2017 []
Заповед на Директора за определяне на училищна комисия по приема за 2017-2018 г. []

Вътрешни изпити за НПМГ по ЗПУО, обн., ДВ, бр.79 / 13.10.2015г., в сила от 01.08.2016г., за 2017/2018г. НЯМА ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ!!!

Ученици, които не са се явили на олимпиада (областен или национален кръг) ще участват в класирането и в балообразуването за профили „Природни науки“ и „Икономическо развитие“ с максимален резултат от 400 точки.

БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПРОФИЛ/ ПАРАЛЕЛКА ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 год.

Профил

НВО

БЕЛ

НВО

МАТ

Олимпиади – областен/национален кръг и/или състезания Предмети (2) от свидетелство за основно образование след 7 клас Профилиращи предмети
1, 2, 3 и/или 4
500 точки Брой пъти x100т Брой пъти х100т 100точки I предмет – 50т.
II предмет – 50т.
I. Математически
1. Математика и Информатика с Английски език – интензивно изучаване

Код: 3041

1 3 I.БЕЛ
II.Математика
1.Математика
2.Информатика
3.Английски език
2. Математика и Информатика с Немски език – интензивно изучаване

Код: 3042

1 3 I.БЕЛ
II.Математика
1.Математика
2.Информатика
3.Немски език
3. Физика и Математика с Английски език – интензивно изучаване

Код: 3043

1 2 Физика и астрономия
Пролетно състезание по физика
I.Физика
II.Математика
1.Физика и астрономия
2.Математика
3.Информатика
II. Софтуерни и хардуерни науки
1. Софтуерни и хардуерни науки с Английски език – интензивно изучаване

Код: 3045

1 3 I.Математика II.Информационни технологии 1.Информатика
2.Информационни технологии
3.Математика
III. Икономическо развитие
1. География и икономика с Английски език – разширено изучаване

Код: 3044

2 1 География и икономика I.География и икономика
II.История и цивилизация
1.География и икономика
2.Английски език
3.История и цивилизация
IV. Природни науки
1. Биология и химия с Английски език – разширено изучаване

Код: 3048

1 2 Биология и здравно образование (ЗО) I.Биология и ЗО
II.Математика
1.Биология и ЗО 2.Химия и ООС
3.Английски език
2. Биология и химия с Английски език – разширено изучаване

Код: 3049

1 2 Биология и здравно образование I.Биология и ЗО
II.Математика
1.Биология и ЗО
2.Химия и ООС
3.Математика
3. Химия и Биология с Английски език – разширено изучаване

Код: 3046

1 2 Химия и опазване на околната среда (ООС) I.Химия и ООС
II.Биология и ЗО
1.Химия и ООС
2.Биология ЗО
3.Английски език
4.Математика
4. Химия и Физика
с Немски език – разширено изучаванеКод: 3047
1 2 Физика и астрономия/ Химия и ООС/ Биология и ЗО/ Пролетно състезание по физика и астрономия I.Химия и ООС
II.Физика и астрономия
1.Химия и ООС
2.Физика и астрономия
3.Биология и здравно образование
4.Немски език

 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

 • Максимален брой ученици за всяка паралелка/профил – 26, минимален брой – 18.
 • Общ брой профили – 4, паралелки – 9.
 • Максимален резултат при балообразуването за всяка паралелка/профил – 500 точки.
 • Интензивно изучаване на чужд език в VIII клас (АЕ; НЕ) – 648ч. год / 18ч. седмично – [вижте тук]
  (предложение за разпределение на часовете в 8ми клас – [вижте тук] )
 • Разширено изучаване на чужд език в VIII клас (АЕ; НЕ) –432ч. год/ 12ч. седмично – [вижте тук]
  (предложение за разпределение на часовете в 8ми клас – [вижте тук] )
 • НВО – Национално външно оценяване по:
 • БЕЛ (Български език и литература) – максимум 100 точки
 • Математика – максимум 100 точки
 • Олимпиади – областен и/или национален кръг и/или състезания, вкл. в календара на МОН ( по желание на ученика) – максимум 100 точки
 • Физика и астрономия
 • Пролетно състезание по физика и астрономия
 • География и икономика
 • Биология и здравно образование (ЗО)
 • Химия и опазване на околната среда (ООС)
 • За паралелка Химия и Физика с Немски език – разширено изучаване, профил „Природни науки“ в балообразуването ще могат да се ползват точките на една от посочените в таблицата олимпиади с най – добър резултат по желание на ученика.