График на дейностите по приемане на документи и по организиране на класирането и записването на ученици на места, утвърдени с държавния план-прием в V клас на НПМГ „АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ“ за учебната 2021/2022 година

ДейностСрок
Подаване на: ·      Заявление (по образец) за участие в приема в V клас; ·      Копие от удостоверението за завършен начален етап на основно образование; ·      Декларация от родителите на учениците, които не желаят техните резултати да бъдат обявявани публично; ·      Служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави, ·      Копията от служебна бележка, удостоверяващи резултатите от състезанията и/или олимпиадата – само за ученици от друга областна 02.07.2021 г. и на 05.07.2021 г. от 08.00 часа. до 18.00 часа. 12 кабинет От 02.07. до 05.07.2021 г., до 18.00 часа по електронен път на адрес: http://priem.npmg.org/, който ще бъде активиран на 02.07.2021 г.
Публикуване в сайта на НПМГ на проектотаблица с точките на състезателите от математическите състезания и/или олимпиадата, използвани при класирането и при приемането на ученици в V клас в НПМГ  на 06.07.2021 г. до 10.00 часа
Подаване на заявление за корекция в таблицата (ако има основание за такава)  на 06.07.2021 г. до 13.00 часа до 15.00 часа 12 кабинет
Класиране на ученици за записване в V клас в НПМГ и Записване на приетите ученици
Обявяване на първо класиранена 07.07.2021 г., след 17.30 часа сайта на НПМГ и входа на НПМГ
Записване на приетите ученици на първо класиранена 08.07. и 09.07.2021 г. от 08.00 часа. до 17.00 часа. 12 кабинет
Обявяване на броя на незаетите местана 09.07.2021 г., след 17.30 часа сайта на НПМГ и входа на НПМГ
Уведомяване следващите по низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места (Второ класиране)до 12.07.2021 г., сайта на НПМГ и входа на НПМГ
Записване на приетите ученици на второ класиранена 13.07.2021 г. от 08.00 часа. до 17.00 часа. 12 кабинет
Приложение 1 към заповед № 1175 / 29.04.2021г. на Директора на НПМГ

Заповед № 1175 / 29.04.2021 г. на Директора на НПМГ – дейности по прием за 5. клас

Заповед № РД01-225 / 28.04.2021 г. на Началника на РУО София-град – утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2021/2022 г. за 5. клас

 Вътрешни правила за държавен план-прием на ученици в V клас през учебната 2020-2021 г.