Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Проекти

Национални

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Национална  програма „Изучаване и съхраняване на историята и традициите на българската армия“

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Твоят час

Проект BG 051РО001–4.2.05 УСПЕХ

Международни

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, модул “Тренинги”

Еразъм+, 2024-2028 – Национален СТЕМ център по проект №2023-1-BG01-KA121-SCH-000125798

Еразъм+, 2020-2023 – Promoting STEAM career

Еразъм+, 2017-2019 – Young Media Literates of Europe

Училищни

Sci – High

Училище за живота

Работна Група