Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

По Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1 на 02.12.2018 г.  се проведе обучение на тема „Оценяване на природонаучната грамотност на учениците чрез прилагане на изследователски подход в обучението” от обучаваща институция РААБЕ България ООД. Обучени бяха 18 педагогически специалисти, на които присъдиха по 1 квалификационни кредити.