ДО
РОДИТЕЛИТЕ
УЧЕНИЦИТЕ
УЧИТЕЛИТЕ

във връзка с Наредба №16/08.12.2016г. за управление на качеството в образованието

Уважаеми родители, ученици и учители,

Nационалната природо-математическа гимназия – София в своята 50 годишна история се е развивала като училище, за което качеството на предоставяната образователна услуга винаги е стояло на първо място. От м.декември 2016 г. вече има и нормативна уредба на този процес, според която управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата.

Оценяването в процеса на управлението на качеството ще се извършва чрез самооценяване на всеки две години и инспектиране на всеки пет години. Първото самооценяване по новата наредба ще се извърши за учебните 2017/18 и 2018/19 години. Самооценяването се извършва в областите: управление на училището и образователен процес. Участници в процеса на самооценяването са учениците, учителите, директорът, другите педагогически специалисти и родителите. Задължителен инструмент в процеса на самооценяване е организирането на редовно анкетно проучване на мнението на родителите и учениците за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на училището. Във връзка с това, Ви информирам, че се обръщаме към Вас с молба да участвате в анкетното проучване, където да представите обективно и отговорно съответно Вашите очаквания и Вашите оценки за предлаганото образование в НПМГ „Академик Любомир Чакалов”. Ние ще разчитаме на Вашето сътрудничество, в името на просперитета на училището и на Вашите деца.

Даниела Шошова

/ директор на НПМГ /

Натиснете за да попълните Вашата анкета:

Анкета за Ученици
Анкета за Родители
Анкета за Учители

Документи:

План-график за дейността на работната група по самооценяване

План за стратегия