Среден успех от диплома

 

Среден успех от диплома = ( Среден успех от ДЗИ + Среден успех от ЗП + Среден успех от ЗИП ) / 3

Среден успех от ДЗИ

 

При положени 2 изпита: ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ по избор:
Среден успех ДЗИ = ( ДЗИ по БЕЛ + ДЗИ по избор ) / 2

При положени 3 изпита: ДЗИ по БЕЛ, ДЗИ по избор и ДЗИ по желание на ученика:
Среден успех ДЗИ = ( ДЗИ по БЕЛ + ДЗИ по избор + ДЗИ по желание на ученика ) / 3
* В случай, че оценката то ДЗИ по желание на ученика е слаб 2, се прилага формулата при положени 2 изпита.

Среден успех от ЗП

 

Среден успех от ЗП = Средно аритметично на средния успех по всяка от дисциплините
Среден успех по дисциплина = Средно аритметично на годишните оценки по дисциплината

В задължителната подготовка се включват следните дисциплини:

БЕЛ
Английски / Немски език
2-ри чужд език
Математика
Информатика
Инф. технологии
История
География
Психология
Етика
Философия
Свят и личност
Биология
Физика
Химия
Музика
Изобразително изкуство
Спорт

Среден успех от ЗИП

 

Среден успех от ЗИП = Средно аритметично на средния успех по всяка от дисциплините
Среден успех по дисциплина = Средно аритметично на годишните оценки по дисциплината

В задължителната избираема подготовка се включват следните дисциплини:

Профилирана подготовка
Биология
Химия
Математика
Непрофилирана подготовка
Биология
Химия

Пример

 

Среден успех от ДЗИ:

Дисциплина Оценка
БЕЛ 5.67
Биология 5.82

Среден успех от ДЗИ = 5.75

Среден успех от ЗП:

Дисциплина 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас Среден успех
БЕЛ 5 6 5 3 4.75
Английски / Немски език 5 4 5 6 5.00
2-ри чужд език 5 5 4 5 4.75
Математика 3 4 5 6 4.50
Информатика 5 4     4.50
Инф. технологии 5 4     4.50
История   5 5 6 5.33
География   6 5 5 5.33
Психология 6       6.00
Етика   6     6.00
Философия     6   6.00
Свят и личност       6 6.00
Биология   5 6   5.50
Физика   6 6 6 6.00
Химия   6 5   5.50
Музика 6       6.00
Изобразително изкуство 6       6.00
Спорт 6 6 6 6 6.00

Среден успех от ЗП = 5.43

Среден успех от ЗИП:

Дисциплина 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас Среден успех
Профилирана подготовка
Биология   4 5 6 5.00
Химия   4 5 6 5.00
Математика 5 5 5 6 5.25
Непрофилирана подготовка
Биология 5       5.00
Химия 5       5.00

Среден успех от ЗИП = 5.05

Среден успех от диплома = 5.41