Среден успех от диплома

Среден успех от диплома = ( Среден успех от ДЗИ + Среден успех от ЗП + Среден успех от ЗИП ) / 3

Среден успех от ДЗИ

При положени 2 изпита: ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ по избор:
Среден успех ДЗИ = ( ДЗИ по БЕЛ + ДЗИ по избор ) / 2

При положени 3 изпита: ДЗИ по БЕЛ, ДЗИ по избор и ДЗИ по желание на ученика:
Среден успех ДЗИ = ( ДЗИ по БЕЛ + ДЗИ по избор + ДЗИ по желание на ученика ) / 3
* В случай, че оценката то ДЗИ по желание на ученика е слаб 2, се прилага формулата при положени 2 изпита.

Среден успех от ЗП

Среден успех от ЗП = Средно аритметично на средния успех по всяка от дисциплините
Среден успех по дисциплина = Средно аритметично на годишните оценки по дисциплината

В задължителната подготовка се включват следните дисциплини:

БЕЛ
Английски език
2-ри чужд език
Математика
Информатика
Инф. технологии
История
География
Психология
Етика
Философия
Свят и личност
Биология
Физика
Химия
Музика
Изобразително изкуство
Спорт

Среден успех от ЗИП

Среден успех от ЗИП = Средно аритметично на средния успех по всяка от дисциплините
Среден успех по дисциплина = Средно аритметично на годишните оценки по дисциплината

В задължителната избираема подготовка се включват следните дисциплини:

Профилирана подготовка
Математика
Информатика
Английски език
Непрофилирана подготовка
Инф. технологии

Пример

Среден успех от ДЗИ:

Дисциплина Оценка
БЕЛ 5.67
Биология 5.82

Среден успех от ДЗИ = 5.75

Среден успех от ЗП:

Дисциплина 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас Среден успех
БЕЛ 5 6 5 3 4.75
Английски език 5 4 5 6 5.00
2-ри чужд език 5 5 4 5 4.75
Математика 3 4 5 6 4.50
Информатика 5 4 4.50
Инф. технологии 5 4 4.50
История 5 5 6 5.33
География 6 5 5 5.33
Психология 6 6.00
Етика 6 6.00
Философия 6 6.00
Свят и личност 6 6.00
Биология 5 6 5.50
Физика 6 6 6 6.00
Химия 6 5 5.50
Музика 6 6.00
Изобразително изкуство 6 6.00
Спорт 6 6 6 6 6.00

Среден успех от ЗП = 5.43

Среден успех от ЗИП:

Дисциплина 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас Среден успех
Профилирана подготовка
Математика 5 4 5 6 5.00
Информатика 5 4 5 6 5.00
Английски език 5 6 5.50
Непрофилирана подготовка
Инф. технологии 5 5 6 6 5.50

Среден успех от ЗИП = 5.25

Среден успех от диплома = 5.48