I. Стипендиите, които се отпускат са разделени в следните категории:

 1. Месечни стипендии.
 2. Еднократни стипендии.
 3. Целеви стипендии.

II. Месечните стипендии са:

 1. За постигнати образователни резултати.
 2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането (социални стипендии).
 3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания
 4. За ученици без родител

III. Необходими документи за кандидатстване за месечни стипендии:

 1. За всички видове месечни стипендии – заявление-декларация (по образец от училището, свалена от сайта). Предава се на класния ръководител. Подпис на класния ръководител срещу успеха в заявление-декларацията на ученика.
 2. За стипендия за ученик с трайни увреждания – решение на лекарска комисия.
 3. За стипендия за ученик без родител – копие от смъртния акт (при първо кандидатстване) или копие от акта за раждане.
 4. За социална стипендия – в заявление-декларация се попълва и дохода на семейството през предходните 6 месеца, предоставят се документи за всички доходи на семейството. При развод на родители се подава и документ за развод със сумата, която е отсъдил съда за издръжка.

По-подробна информация може да намерите в Критерии за отпускане на стипендии за 2017-2018 г.

Заявление-декларация (по образец):

 1. За постигнати образователни резултати
 2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането (социални стипендии)
 3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания
 4. За ученици без родител