8A – първа смяна
По: 1 ФВС; 2-3 Мат; 4-7 АЕ
Вт: 1 ФВС; 2-3 АЕ; 4-5 Мат; 6-7 БЕЛ
Ср: 1-4 АЕ; 5 Музика; 6-7 Мат
Че: 1-5 АЕ; 6-7 ИТ
Пе: 1 Изобр. изк-во; 2 ЧКР; 3-4 БЕЛ; 5-7 АЕ

– първа смяна
По: 1-4 НЕ; 5 ФВС; 6-7 Мат
Вт: 1-3 НЕ; 4-5 БЕЛ; 6-7 ИТ
Ср: 1 ФВС; 2-3 Мат; 4-7 НЕ
Че: 1-3 НЕ; 4-5 Мат; 6 Музика; 7 НЕ
Пе: 1-2 НЕ; 3 Изобр. изк-во; 4 НЕ; 5 ЧКР; 6-7 БЕЛ

– първа смяна
По: 1-2 АЕ; 3 ФВС; 4-5 Мат; 6-7 АЕ
Вт: 1-2 АЕ;3-4 БЕЛ; 5 ФВС; 6 АЕ; 7 Физ
Ср: 1 Музика; 2-3 БЕЛ; 4-7 АЕ
Че: 1 АЕ; 2-3 ИТ; 4-6 АЕ; 7 Мат
Пе: 1-3 АЕ; 4-5 Физ; 6 ЧКР; 7 Изобр. изк-во

– втора смяна
По: 1 Хим; 2-3 БЕЛ; 4-7 АЕ
Вт: 1-2 Хим; 3 ЧКР; 4-5 АЕ; 6-7 Мат
Ср: 1 Изобр. изк-во; 2 ФВС; 3-4 АЕ; 5-6 БЕЛ
Че: 1 Мат; 2 ФВС; 3-7 АЕ
Пе: 1-4 АЕ; 5 Музика; 6 АЕ

– втора смяна
По: 1 АЕ; 2 Изобр. изк-во; 3-4 Мат; 5-6 АЕ; 7 ЧКР
Вт: 1-3 АЕ; 4-5 БЕЛ
Ср: 1-2 АЕ; 3 ФВС; 4-5 АЕ; 6 Мат
Че: 1-2 АЕ; 3-4 БЕЛ; 5 АЕ
Пе: 1 Музика; 2-6 АЕ; 7 ФВС

– втора смяна
По: 1 ЧКР; 2 Мат; 3 Изобр. изк-во; 4-5 БЕЛ; 6-7 НЕ
Вт: 1-5 НЕ; 6 ФВС
Ср: 1-2 Мат; 3-4 БЕЛ; 5-6 НЕ
Че: 1-6 НЕ
Пе: 1-2 НЕ; 3 Музика; 4-5 НЕ; 6 ФВС

– първа смяна
По: 1-4 АЕ; 5-6 БЕЛ; 7 ФВС
Вт: 1-4 АЕ; 5 Гео; 6 Мат; 7 Музика
Ср: 1-3 АЕ; 4-5 Мат; 6 Гео; 7 ФВС
Че: 1-2 АЕ; 3 ЧКР; 5-6 ИТ; 7 АЕ
Пе: 1-3 АЕ; 4 Изобр. изк-во; 5 АЕ; 6-7 БЕЛ; 8 Гео

– втора смяна
По: 1-2 АЕ; 3-4 Хим; 5 Изобр. изк-во; 6 Мат; 7 ЧКР
Вт: 1-5 АЕ; 6-7 БЕЛ
Ср: 0 Хим; 1-2 АЕ; 3-4 Мат; 5 ФВС
Че: 1 ФВС; 2 Музика; 3-7 АЕ
Пе: 1-2 БЕЛ; 3-6 АЕ

9A – първа смяна
По: 1-2 Мат; 3-4 АЕ; 5 Гео; 6 ФВС; 7 Био
Вт: 1 ЧКР; 2-3 ИТ; 4-5 АЕ; 6 Ист
Ср: 1 Психология; 2 Хим; 3-4 Мат; 5 Физ; 6 Музика
Че: 1-2 Мат; 3 Физ; 4 Био; 5 Изобр. изк-во; 6 Ист; 7 БЕЛ
Пе: 1-2 БЕЛ; 3-4 Мат; 5 ФВС; 6-7 НЕ

– първа смяна
По: 1 ФВС; 2-3 АЕ; 4-5 Мат; 6 Психология
Вт: 1-2 Мат; 3 Гео; 4-5 ИТ; 6 БЕЛ; 7 Ист
Ср: 1-2 Мат; 3 Музика; 4 Био; 5 ЧКР; 6 Физ
Че: 1 Физ; 2 Изобр. изк-во; 3 Хим; 4 Ист; 5 Био; 6-7 НЕ
Пе: 1-2 Мат; 3-4 НЕ; 5-6 БЕЛ; 7 ФВС

– първа смяна
По: 1 БЕЛ; 2 ЧКР; 3-4 Мат; 5 ФВС; 6-7 ИЕ
Вт: 1-2 Физ; 3 Ист; 4-5 БЕЛ;6 Музика
Ср: 1-2 Физ; 3 Мат; 4-5 Инф; 6 Био; 7 Гео
Че: 1 ФВС; 2 Хим; 3 Гео; 4-5 АЕ; 6 Психология; 7 Био
Пе: 1-2 АЕ; 3 Хим; 4-5 Физ; 6 Изобр. изк-во

– първа смяна
По: 1 Мат; 2 Музика; 3 ЧКР; 4 Психология; 5-6 БЕЛ
Вт: 1-2 ФВС; 3 Био; 4 Психология; 5 Ист; 6 Физ
Ср: 1 Гео; 2-3 ИТ; 4-6 Хим; 7 БЕЛ
Че: 1-2 Мат; 3-4 ИЕ; 5 Ист; 6-7 АЕ
Пе: 1-3 Хим; 4 Био; 5 Изобр. изк-во; 6-7 АЕ

– първа смяна
По: 1 Ист; 2-3 БЕЛ; 4 ФВС; 5 Физ; 6-7 НЕ
Вт: 1-2 Био; 3 Психология; 4 Мат; 5 ЧКР; 6-7 АЕ
Ср: 1 БЕЛ; 2-3 Био; 4 Изобр. изк-во; 5 Гео; 6 Хим
Че: 1 Гео; 2 Физ; 3-4 АЕ; 5-6 Мат; 7 Музика
Пе: 1 Психология; 2 ФВС; 3-4 Инф; 5-6 Био

– първа смяна
По: 1 АЕ; 2 ФВС; 3 Психология; 4 Физ; 5-6 Био; 7 БЕЛ
Вт: 1 АЕ; 2-3 Мат; 4-5 Био; 6 ЧКР
Ср: 1 Био; 2 Музика; 3 Гео; 4-5 БЕЛ; 6-7 НЕ
Че: 1 Изобр. изк-во; 2-3 Ист; 4 Мат; 5 Физ; 6-7 НЕ
Пе: 1 ФВС; 2-3 Био; 4 Хим; 5-6 Инф

– първа смяна
По: 1 Физ; 2-3 Гео; 4 ЧКР; 5-6 Инф
Вт: 1 БЕЛ; 2-3 Гео; 4 ФВС; 5-6 Мат
Ср: 1-2 АЕ; 3 Хим; 4 Психология; 5 Био; 6 ИЕ; 7 Музика
Че: 1 Ист; 2-3 АЕ; 4 Изобр. изк-во; 5 Хим; 6 Био; 7 Мат
Пе: 1 ИЕ; 2 Психология; 3 ФВС; 4-5 БЕЛ; 6-7 Гео

– първа смяна
По: 1 Музика; 2-3 Ист; 4 БЕЛ; 5-6 Мат; 7 Психология
Вт: 1-2 АЕ; 3 ФВС; 4 Гео; 5 Физ; 6 Био
Ср: 1-3 Хим; 4 ЧКР; 5 Мат; 6-7 ИТ
Че: 1 Психология; 2 ФВС; 3-4 БЕЛ; 5-6 НЕ
Пе: 1 Био; 2 Изобр. изк-во; 3-4 АЕ; 5-7 Хим

10A – първа смяна
По: 1 Етика; 2-3 Инф; 4-5 Мат; 6-7 АЕ
Вт: 1-2 Мат; 3 ФВС; 4 Физ; 5 БЕЛ; 6 Гео
Ср: 1-2 Мат; 3 Ист; 4 Био; 5 Физ; 6-7 АЕ
Че: 1 ИЕ; 2 Гео; 3-4 БЕЛ; 5 ЧКР; 6 Хим
Пе: 1 ФВС; 2 ИЕ; 3-4 Инф; 5 Хим; 6 Био; 7 Ист

10Б – първа смяна
По: 1-2 Мат; 3 ФВС; 4-5 Инф; 6 Гео
Вт: 1 АЕ; 2 Ист; 3-4 Мат; 5 Физ; 6 Бел; 7 Био
Ср: 1 ЧКР; 2-3 НЕ; 4 Физ; 5 Хим; 6 Ист; 7 Гео
Че: 1-2 БЕЛ; 3 Етика; 4 Хим; 5-6 НЕ
Пе: 1-2 Мат; 3 АЕ; 4 ФВС; 5-6 Инф; 7 Био

10В – първа смяна
По: 1 ЧКР; 2-3 Физ; 4-5 АЕ; 6 ФВС
Вт: 1 Етика; 2 ФВС; 3 БЕЛ; 4 Ист; 5 Гео; 6-7 НЕ
Ср: 1 Ист; 2 Био; 3 Етика; 4 БЕЛ; 5 АЕ; 6-7 Инф
Че: 1 АЕ; 2-3 Мат; 4-5 Хим; 6-7 Физ
Пе: 1-2 Мат; 3-4 БЕЛ; 5 Био; 6-7 Физ

10Г – първа смяна
По: 1 АЕ; 2 Етика; 3 Мат; 4 ФВС; 5 ЧКР; 6 Био
Вт: 1 Ним; 2-3 Инф; 4-5 НЕ; 6 Физ; 7 Гео
Ср: 1-2 БЕЛ; 3-4 АЕ; 5 Ист; 6-7 Био
Че: 1 БЕЛ; 2 АЕ; 3-4 Хим; 5 Физ; 6-7 Мат
Пе: 1-2 Хим; 3 Ист; 4 Етика; 5 ФВС; 6 Био

10Д – първа смяна
По: 1-2 Хим; 3 Био; 4 Ист; 5 Бел; 6-7 Мат
Вт: 1-2 БЕЛ;3 АЕ; 4-5 ИЕ; 6 Мат; 7 Етика
Ср: 1 АЕ; 2-3 Инф; 4-5 Био; 6 Физ
Че: 1 Гео; 2 ФВС; 3-4 АЕ; 5 Етика; 6 Физ
Пе: 1-2 Био; 3 ЧКР; 4-5 Хим; 6 Ист; 7 ФВС

10Е – първа смяна
По: 1 Гео; 2-3 Мат; 4-5 Био; 6 Ист
Вт: 1 ЧКР; 2-3 Био; 4-5 АЕ; 6 Етика; 7 БЕЛ
Ср: 1-2 Хим; 3 Физ; 4-5 Инф; 6-7 НЕ
Че: 1-2 Хим; 3 ФВС; 4 Мат; 5-6 БЕЛ; 7 Физ
Пе: 1-2 НЕ; 3 Био; 4 Ист; 5 Етика; 6 ФВС; 7 БЕЛ

10Ж – първа смяна
По: 1 ЧКР; 2 АЕ; 3 БЕЛ; 4-5 Мат; 6 Физ; 7 Био
Вт: 1 Ист; 2 АЕ; 3-4 Мат; 5 Етика; 6-7 РЕ
Ср: 1 Био; 2 Етика; 3 ФВС; 4-6 Гео; 7 Ист
Че: 1-2 Хим; 3-4 Инф; 5-6 БЕЛ
Пе: 1-2 АЕ; 3 ФВС; 4-6 Гео; 7 Физ

10З – първа смяна
По: 1-2 Био; 3-4 Хим; 5 Ист; 6 БЕЛ; 7 Физ
Вт: 1 Гео; 2 Етика; 3 ЧКР; 4-5 Инф; 6-7 ИЕ
Ср: 1-2 АЕ; 3 Био; 4 ФВС; 5-6 Мат
Че: 1 ФВС; 2-3 АЕ; 4 Етика; 5 Мат; 6-7 Хим
Пе: 1-2 БЕЛ; 3 Хим; 4 Био; 5 Ист; 6 Физ

11А – втора смяна
По: 1 Ист; 2 Физ; 3-4 АЕ; 5-6 БЕЛ
Вт: 1 Био; 2-3 Инф; 4-5 Мат; 6-7 Хим
Ср: 1-2 ИЕ; 3-4 Мат; 5 Ист; 6 ФВС; 7 БЕЛ
Че: 1 Инф; 2 БЕЛ; 3-4 АЕ; 5 Био; 6 Мат; 7 ФВС
Пе: 1 ЧКР; 2 Философия; 3-4 Гео; 5-6 Мат; 7 ФВС

11Б – втора смяна
По: 1-2 Мат; 3 Ист; 4 Хим; 5 БЕЛ; 6 Био; 7 Физ
Вт: 1-2 НЕ; 3 Био; 4-5 Инф; 6-7 БЕЛ
Ср: 1 ЧКР; 2 Гео; 3 Физ; 4 Философия; 5-6 Мат; 7 АЕ
Че: 1 Ист; 2 Инф; 3 ФВС4 Мат; 5-6 НЕ
Пе: 1-2 Мат; 3 Гео; 4 Хим; 5 АЕ; 6 ФВС; 7 БЕЛ

11В – втора смяна
По: 1-2 Физ; 3-4 Мат; 5 Хим; 6-7 БЕЛ
Вт: 1 Гео; 2-3 АЕ; 4 Био; 5 Философия; 6 ФВС
Ср: 1 Гео; 2 Ист; 3-4 ИЕ; 5 АЕ; 6 Хим; 7 ЧКР
Че: 1-2 Физ; 3 Ист; 4 БЕЛ; 5-6 АЕ
Пе: 1-2 Физ; 3 Био; 4 ФВС; 5 БЕЛ; 6-7 Мат

11Г – втора смяна
По: 1-2 Хим; 3 БЕЛ; 4-5 Био; 6 Ист; 7 Гео
Вт: 1 Физ; 2 Био; 3-4 БЕЛ; 5 ФВС; 6-7 Мат
Ср: 1 Ист; 2 Мат; 3-4 АЕ; 5-6 ИЕ; 7 ЧКР
Че: 1-2 АЕ; 3 БЕЛ; 4 Гео; 5 ФВС; 6-7 Био
Пе: 1-2 Хим; 3 Философия; 4-5 АЕ; 6 Физ

11Д – втора смяна
По: 1-2 БЕЛ; 3 Хим; 4 Физ; 5 Ист; 6 ФВС
Вт: 1-2 Хим; 3-4 АЕ; 5 Мат; 6-7 Био
Ср: 1-2 АЕ; 3-4 РЕ; 5-6 Мат; 7 БЕЛ
Че: 1-2 Хим; 3-4 Био; 5 Гео; 6-7 Философия
Пе: 1 БЕЛ; 2 ФВС; 3 Физ; 4-5 АЕ; 6 Ист; 7 ЧКР

11Е – втора смяна
По: 1-2 Хим; 3-4 Философия; 5-6 НЕ; 7 Ист
Вт: 1 БЕЛ; 2 Гео; 3-4 НЕ; 5-6 Хим; 7 ЧКР
Ср: 1-2 НЕ; 3 Ист; 4 Физ; 5-6 РЕ; 7 Мат
Че: 1-2 Био; 3 Хим; 4-5 БЕЛ; 6 ФВС
Пе: 1 Физ; 2 БЕЛ; 3-4 Мат; 5 ФВС; 6-7 Био

11Ж – втора смяна
По: 0-1 ИТ; 2-3 АЕ; 4 Гео; 5-6 Мат; 7 БЕЛ
Вт: 1-2 Гео; 3 Хим; 4 Физ; 5 Био; 6-7 БЕЛ
Ср: 1-2 РЕ; 3-4 Мат; 5 Хим; 6-7 Ист
Че: 1-2 Гео; 3 Философия; 4 ФВС; 5 АЕ; 6 БЕЛ; 7 Физ
Пе: 1-2 АЕ; 3 ФВС; 4 Био; 5-6 Гео; 7 ЧКР

11З – втора смяна
По: 1-2 Био; 3 БЕЛ; 4 Ист; 5-6 НЕ; 7 Мат
Вт: 1 ФВС; 2-3 НЕ; 4-5 Хим; 6-7 Био
Ср: 1 Физ; 2-3 Хим; 4 ФВС; 5-6 АЕ; 7 Мат
Че: 1-2 Философия; 3 Мат; 4 Физ; 5-6 БЕЛ; 7 ЧКР
Пе: 1 Гео; 2 Био; 3-4 НЕ; 5 Ист; 6 БЕЛ

12А – втора смяна
По: 1-2 НЕ; 3-4 Инф; 5-7 Мат
Вт: 1-2 Физ; 3-4 Мат; 5 ФВС; 6-7 БЕЛ
Ср: 1 Чкр; 2-3 Инф; 4 АЕ; 5-6 Свят и личност; 7 ФВС
Че: 1-2 БЕЛ; 3-4 Мат; 5-6 АЕ
Пе: 1-2 ИТ; 3-4 Мат; 5 БЕЛ; 6-7 АЕ

12Б – втора смяна
По: 1-2 РЕ; 3-4 Мат; 5-6 Инф
Вт: 1-2 Мат; 3-4 Свят и личност; 5 БЕЛ; 6-7 АЕ
Ср: 1 ФВС; 2 Физ; 3 АЕ; 4-5 Инф; 6-7 БЕЛ
Че: 1-2 АЕ; 3-4 БЕЛ; 5-6 Мат; 7 ЧКР
Пе: 1 ФВС; 2 Физ; 3-4 ИТ; 5-7 Мат

12В – втора смяна
По: 1-2 ИЕ; 3-4 Мат; 5-6 Физ
Вт: 1-2 ИТ; 3-4 БЕЛ; 5 АЕ; 6-7 Свят и личност
Ср: 1 БЕЛ; 2 ФВС; 3-4 Мат; 5-6 Физ; 7 ЧКР
Че: 1-2 ИТ; 3-4 АЕ; 5-6 Физ; 7 ФВС
Пе: 1-2 АЕ; 3-5 Мат; 6-7 БЕЛ

12Г – втора смяна
По: 1-2 ИЕ; 3-4 Био; 5-6 Хим; 7 ЧКР
Вт: 1 БЕЛ; 2-3 Мат; 4-5 Хим; 6 АЕ; 7 Био
Ср: 1-2 БЕЛ; 3 Хим; 4 ФВС; 5-6 АЕ; 7 Мат
Че: 1-2 АЕ; 3-4 Мат; 5-6 Био
Пе: 1-2 БЕЛ; 3 ФВС; 4-5 Свят и личност; 6-7 Хим

12Д – втора смяна
По: 1 ФВС; 2 ЧКР; 3-4 НЕ; 5 АЕ; 6-7 Свят и личност
Вт: 1-2 Био; 3 БЕЛ; 4-5 Мат; 6-7 АЕ
Ср: 1-2 Био; 3-4 БЕЛ; 5 Мат; 6-7 Хим
Че: 1 ФВС; 2 Био; 3-4 АЕ; 5-7 Хим
Пе: 1-2 Био; 3-4 БЕЛ; 5-6 Мат

12Е – втора смяна
По: 1-2 Свят и личност; 3-4 ИЕ; 5-7 Био
Вт: 1-2 БЕЛ; 3 ФВС; 4-5 Мат; 6-7 Хим
Ср: 1-2 АЕ; 3 БЕЛ; 4-5 Хим; 6-7 Био
Че: 1-2 Мат; 3-4 Био; 5 ФВС; 6 ЧКР; 7 АЕ
Пе: 1-2 АЕ; 3 Хим; 4-5 БЕЛ; 6 Мат

12Ж – втора смяна
По: 1-2 ИТ; 3-4 ИЕ; 5-6 Гео
Вт: 1 БЕЛ; 2-3 Мат; 4-5 Гео; 6-7 АЕ
Ср: 1-2 ИТ; 3 АЕ; 4-5 БЕЛ; 6 ФВС; 7 МАт
Че: 1-2 АЕ; 3 ЧКР;4-5 Свят и личност; 6-7 Гео
Пе: 1-2 Гео; 3-4 Мат; 5 ФВС; 6-7 БЕЛ

12З – втора смяна
По: 1-2 АЕ; 3-4 РЕ; 5 Мат; 6-7 БЕЛ
Вт: 1-2 АЕ; 3 Хим; 4 ЧКР; 5-6 Био; 7 ФВС
Ср: 1-2 Хим; 3-4 Био; 5-6 Мат; 7 АЕ
Че: 1 Био; 2-3 Хим; 4 ФВС; 6-7 БЕЛ
Пе: 1-2 Мат; 3 БЕЛ; 4-5 Хим; 6-7 Свят и личност

Програма за 1ви срок