График за провеждане на изпити от февруарската сесия за оформяне на срочна оценка за първия учебен срок на учебната 2011-12 година на ученици в дневна форма на обучение

Февруарска изпитна сесия в НПМГ