Училищно настоятелство „Акад. Любомир Чакалов“ при Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София с в и к в а редовно Общо събрание на настоятелството на 05.06.2018г. /вторник/ от 18,30 ч., което ще се проведе в стая №28, в сградата на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София“, на ул.Бигла № 52, гр.София.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане отчет за дейността на съвета на настоятелите;
2. Приемане на Годишния финансов отчет на Настоятелството;
3. Други въпроси.

Поканата се изпраща по електронен път до всеки член на Общото събрание на заявена от него електронна поща, а екземпляр от нея се поставя на мястото за обявление в сградата на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София“, на интернет страницата на гимназията и на фейсбук страницата на Училищното настоятелство на НПМГ.

При липсата на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на присъстващите членове.

П О К А Н А от СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ