ЗАПОВЕД

№262/14.11.2018 г.

На основание чл. 258, ал. 1 чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 19, ал. 1 от Наредба №12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 8, ал. 1 и ал.2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с провеждане на общо събрание и педагогически съвет

 НАРЕЖДАМ:

  1. На 21.11.2018г. (сряда) учебните часове и дейностите за първа и втора смяна да се проведат с намалена продължителност, както следва:

 

Първа смяна Втора смяна
7:30 – 8:05 14:00 – 14:35
8:15 – 8:50 14:45 – 15:20
9:00 – 9:35 15:30 – 16:05
9:55 – 10:30

5 мин. междучасие

16:25 -17:00

5 мин. междучасие

10:35 – 11:10  

 5 мин. междучасие

17:05 – 17:40

5 мин. междучасие

11:15 – 11:50

5 мин. междучасие

17:45 – 18:20

5 мин. междучасие

11:55 – 12:30 18:25 – 19:00
  1. Класните ръководители на паралелките уведомяват родителите на учениците за променената организация на провеждането на учебните часове.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите  в училището и на учениците за сведение и изпълнение от Камелия Георгиева – домакин.

 

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на:

Нели Георгиева- заместник- директор по УД за VІІІ а,б,в,и;  ІХ             а,б,в,г,д,е,ж,з,и;         ХІ а,б,в,г,д,е,ж,з,и,

Нели Дянкова заместник- директор по УД за VІІІ г,д,е,ж,з;  Х             а,б,в,г,д,е,ж,з,и,;        ХІІ а,б,в,г,д,е,ж,з,и,

                                                        

 

                                                           ИВАЙЛО УШАГЕЛОВ

                                                           Директор на НПМГАкад.Любомир Чакалов

     

        

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

Във връзка с провеждане на педагогически съвет на 21.11.2018 г.