Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Покана за свикване на общо събрание на членовете на настоятелството при НПМГ

Съвета на настоятелите на Стружение с нестопанска цел Училищно настоятелство “Акад. Л. Чакалов” при Национална природо-математическа гимназия “Акад. Л. Чакалов” – гр. София, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 14.05.2019 г. от 18:00 часа в гр. София, ул. Бигла № 52 – заседателна зала.

ПОКАНА за ОС на УН – НПМГ