Класираните ученици се записват в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ със следните документи:

  • Заявление до директора и информационна карта /по образец/
  • Оригинал на свидетелство за основно образование
  • Копие от акт за раждане
  • Декларация за личните данни /по образец/
  • Заявление за втори чужд език
  • Заявление за ИУЧ, ФУЧ и спортни дейности
Необходими документи за записване на ученици след завършен VII клас в НПМГ “Акад. Л. Чакалов”