Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Решение за определяне на наемател [изтегли от тук]

ЗАПОВЕД

 1822 / 10.09.2019 г.

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. З, чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Заповед № РД09-6З0/ 29.03.2018 год. на Министъра на образованието и науката и Заповед № 1743/17.07.2019 г. на Директора на НПМГ за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване и назначаване на комисия и протокола от 09.09.2019 г. на Комисията за провеждане на търга,

НАРЕЖДАМ:

1.1. Определям „МАТЕМАТИКА 2006” ООД, гр. София, с подадена Оферта с вх.№ 4483 от 07.08.2019 г. в 10:26. часа, ЕИК 203748556 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Бели брези, бл. 8, вх. 1, ап. 27, представлявано от Румена Любенова Маринова, за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ Класна стая № 11, заедно с наличното обзавеждане, състоящо се от: 16 бр. маси, 32 бр. столове, учителска катедра, стол, дъска и мултимедиен проектор, с обща полезна площ от 60 кв.м., разположени на 1-ви етаж в сградата на гимназията с адрес гр. София, ул. „Бигла” № 52.

1.2. Определям „МАТЕМАТИКА 2006“ ООД, гр. София, с подадена Оферта с Вх. № 4482 от 07.08.2019 г. в 10:43 часа, ЕИК 203748556 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Бели брези, бл. 8, вх. 1, ап. 27, представлявано от Анка Великова Пенева, за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ класна стая № 12 заедно с наличното обзавеждане, състоящо се от: 16 бр. маси, 32 бр. столове, учителска катедра, стол, дъска и мултимедиен проектор, с обща полезна площ от 60 кв.м., разположени на 1-ви етаж в сградата на гимназията с адрес гр. София, ул. „Бигла” № 52.

2. Частите от имот — публична държавна собственост по т. 1, предоставени за управление на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, се отдават под наем за срок от З /три/ учебни години и влиза в сила от пьрвата учебна година, следваща датата на сключване на договора и ще се ползва от НАЕМАТЕЛЯ в рамките на 6 учебни часа седмично или 24 учебни часа месечно в неучебни дни по график съгласуван с Директора на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ в началото на всеки учебен срок, като за времето в което обекта не се ползва /ваканции/ наемателя не заплаща наемна цена.

З. Месечната наемна цена за всеки от обектите е с общ размер 456.00 лева (четиристотин петдесет и шест лева) в т.ч. месечна наемна цена на една класна стая и месечна наемна цена на оборудването в класната стая. Участникьт, спечелил тьрга за всеки от обектите е дльжен в 14-дневен срок от датата на влизане в сила на настоящата заповед да внесе:

3.1. определената обща наемна цена /пьрвата наемна вноска/ по банкова сметка на нпмг „Акад. Любомир Чакалов“, IBAN BG55 STSA 9300 3190 5457 01 , тс STSABGSF•,

3.2. депозита за участие в търга определен като сбор от началната месечна наемна цена на една класна стая и началната месечна наемна цена на оборудването в класната стая (маси, СТОЛОВе, катедра, мултимедиен проектор), в размер на 450.0() лв. (четиристотин и петдесет лева) се задържа като гаранция за изпьлнение на договора.

4. Месечните наемни вноски се изплащат по банкова сметка IBAN BG55 STSA 9300 3190 5457 01 , ТС STSABGSF , до 20-то число на месеца, следващ месеца за който е дюжим. Наемната цена се дължи от месец октомври на 2019 г.

5. В случай, че лицето по т. 1, спечелило търга, не внесе сумите по т. 3 в определения 14-дневен срок се приема, че се е отказал от сключването на сделката и депозитът за участие не му се възстановява.

6. На основание чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост настоящата заповед да се обяви в сградата на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, на места, достъпни за всички заинтересувани лица и на Интернет страницата на училището. Разпореждането по тази точка възлагам на Камелия Георгиева домакин.

8. Заповедта да се съобщи на участниците в търга по реда на Административно процесуалния кодекс. Разпореждането по тази точка възлагам на Камелия Георгиева домакин.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс: жалбата се подава в писмена форма чрез административния орган, чийто акт се оспорва, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Учебна програма за първи срок на учебната 2019-2020 г. []

Тържественото откриване на учебната 2019/2020 година ще започне в 10.30 часа на 16 септември 2019 година.

Учениците от 9. до 12. клас да се явят в двора на НПМГ в 10.15 часа.

Учениците от 8. клас да се явят в 9.45 часа в следните кабинети:

8.а клас (класен ръководител Атанас Сталев) – 10 кабинет

8.б клас (класен ръководител Ана Духалова) – 14 кабинет

8.в клас (класен ръководител Величка Николова) – 15 кабинет

8.г клас (класен ръководител Антония Илиева) – 22 кабинет

8.д клас (класен ръководител Татяна Бобева) – 20 кабинет

8.е клас (класен ръководител Диана Николова) – 17 кабинет

8.ж клас (класен ръководител Ася Георгиева) – 16 кабинет

8.з клас (класен ръководител Михаил Коцев) – 11 кабинет

8.и клас (класен ръководител Мая Караджова) – 12 кабинет

Добре дошли са всички родители, бивши колеги и възпитаници на НПМГ.

Уважаеми родители,

На 11 септември 2019 г. в 130 аудитория на Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“ (гр. София, бул. Джеймс Баучър 1), от 18.30 часа ще се проведе първата обща родителска среща.

Очакваме Ви!

С уважение:

Ръководството на НПМГ „Академик Любомир Чакалов“