Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че на 20.08.2021 г. са изтеглени документите от профил „Математически“ – Разширено изучаване на чужд език – Английски език.

По този начин незаети места след четвърти етап на класиране в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ към 23.08.2021 г. са както следва:

Документи се приемат до 26.08.2021 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа в деловодството на НПМГ.

Необходими документи:

Класиране – 30.08.2021 г., след 14.00 часа.

Записване –  31.08.2021 г. от 09.00 часа до 12.30 часа.

Класирането на учениците, подали заявление е съгласно утвърдените изисквания за формиране на бала по държавния план-прием при кандидатстване за НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Повече информация може да намерите писмо с изх. № РУО1-26078/09.08.2021 г. на РУО София-град тук.

Класиране

Заповед на Директора на НПМГ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Незаети места след трети етап на класиране в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ са както следва:

Подаване  на документи за участие в четвърти етап на класиране:

Място на подаване на заявления:

Необходими документи:

Класирането учениците, подали заявление е съгласно утвърдените изисквания за формиране на бала по държавния план-прием при кандидатстване за НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Обявяване на списъка с класираните ученици:

Записване на класираните ученици:

Необходими документи – заявление и информационна карта /по образец/.

При наличие на свободни места след четвърти етап на класиране документи се приемат до 26.08.2021 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа в деловодството на НПМГ.

Класиране – 30.08.2021 г., след 14.00 часа.

Записване –  31.08.2021 г. от 09.00 часа до 12.30 часа.