Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” с одобрен за изпълнение проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.  Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“

По проекта бяха доставени 113 лаптопа за ученици Dell Latitude 3190 Education 2-in-1

29 лаптопа за учители Lenovo ThinkPad L14 Gen2

и 1 универсален шкаф за зареждане на лаптопите LANDE / LN-CS22U6060-BL-541-B1