Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Педагогическият съвет при НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ на свое заседание, протокол №3/24.11.2021 г., прие вътрешни правила за държавен план-прием на ученици в V клас   през учебната 2022/2023 г. утвърдени със Заповед № РД13-339/24.11.2021 г.

Заповед № РД13-339/24.11.2021 г. на Директора на НПМГ за утвърждаване на вътрешни правила за държавен план-прием на ученици в V клас през учебната 2022/2023 година