Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, модул “Тренинги”

В периода 21 октомври – 11 ноември 2023 г. се проведоха обучения/ тренинги на всички ученици в НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, модул “Тренинги” за повишаване на социално психологическа подкрепа на учениците в условията на кризи и формиране у тях на базови умения за реакция при кризисни ситуации. 

Обученията преминаха при голям интерес от страна на учениците от 5-ти до 12-ти клас. Практическото проиграване на ситуации предизвика много усмивки, което се дължи на презентационните умения на лекторите Слави Христов Пачалов и Атанаско Борисов Стефанов.  Обучаваните ученици вече знаят как да помогнат на пострадал човек при различни застрашаващи живота и здравето ни ситуации и как да се предпазят от опасности при бедствия и аварии.