Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Балообразуване и класиране за прием в V клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

При проверка в https://infopriem.mon.bg на резултата от участието на Вашето дете в държавния план-прием в V клас, следва имате предвид следното:

Обръщаме Ви внимание, че балообразуването е извършено по формулите, които са приети във Вътрешните правила за държавен план-прием на НПМГ и СМГ, оповестени на електронните страници на двете училища в началото на учебната 2023/2024 година, както следва:

 1. За НПМГ (от Вътрешните правила):

Право на участие в приема в V клас в НПМГ „Академик Любомир Чакалов“ има всеки ученик, който:

 1. успешно е завършил началния етап на основно образование;
 2. се е явил на Националното външно оценяване по математика в IV клас;
 3. е участвал на поне две състезания от включените в календара на МОН през 2023-2024 учебна година:

3.1.   Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“;

3.2.   Областен кръг на олимпиада по математика за ученици от IV клас;

3.3.   Пролетни математически състезания.

Кандидатите се класират в низходящ ред, като балът им за прием се формира въз основа на:

 1. резултата от националното външно оценяване по математика;
 2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл. 73, ал. 2 – оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 3. двата най-високи индивидуални резултата, постигнати на математическите състезания, посочени в точка 5.3.

Резултатът на всеки кандидат от олимпиадата и/или състезанието, се преобразува в трансформирани точки за класирането по формулата

За настоящата кампания показателите за НПМГ са следните:

Областен кръг на Олимпиада по математика за IV клас –Rmax – 21 т.

Състезание „Математика за всеки“: Rmax – 38,50 т.

Пролетно математическо състезание: Rmax – 46,50 т.

Във формулата:

От трансформираните точки от олимпиадата и/или състезанията, се получават точки, формиращи състезателния бал по следния начин:

Точките, които се получават са с точност 0,01.

Балът, с който участва в класирането всеки кандидат, се пресмята по формулата:

B = N + D+S

Във формулата:

 1. За СМГ (от Вътрешните правила):

Право на участие в приема в V клас в СМГ „Паисий Хилендарски“ има всеки ученик, който:

 1. успешно е завършил началния етап на основно образование;
 2. явил се е на националното външно оценяване в IV клас;
 3. участвал е във включените през 2023-2024 учебна година в календара на МОН:

3.1. математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“, областен

кръг на олимпиада по математика за ученици от IV клас и Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас;

или

3.2. математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ и

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас;

или

3.3. математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ и областен

кръг на олимпиада по математика за ученици от IV клас.

Ученик няма право да участва в класирането за прием, ако през 2023-2024 учебна година не се е явил на математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“.

Резултатът на всеки кандидат, получен на всяко едно от състезанията и/или олимпиадата се преобразува в трансформирани точки за класиране по формулата:

𝑇 =           (𝑅 − 𝑅𝑚𝑖𝑛 + 1). 100

(𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑚𝑖𝑛 + 1)

Във формулата:

T – трансформирани точки;

R – точки, получени от кандидата на съответното състезание или олимпиада;

Rmin – най-малкият брой точки, получени от кандидат, участник в съответно състезание или олимпиада;

Rmax – най-големият брой точки, получени от кандидат, участник в съответно състезание или олимпиада.

За настоящата кампания показателите за СМГ са следните:

Областен кръг на Олимпиада по математика за IV клас – Rmin – 1 т., Rmax – 21 т.

Състезание „Математика за всеки“: Rmin – 2,50 т., Rmax – 40 т.

Пролетно математическо състезание: Rmin – 0 т., Rmax – 49 т.

БАЛЪТ, с който участва в класирането всеки кандидат, се пресмята по формулата:

B – БАЛ, с който кандидатът участва в класирането;

M – трансформирани точки на кандидата от математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“;

P – трансформирани точки на кандидата от Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас;

L – трансформирани точки на кандидата от областен кръг на олимпиада по математика за ученици от IV клас;

N – резултата на ученика от националното външно оценяване по математика;

D – средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава – оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Обръщаме Ви внимание, че трансформираните точки за изчисление на бала за всяко от двете училища се изчисляват като се взимат под внимание параметрите Rmax и/ или Rmin за съответното училище и те не съвпадат с тези, които се виждат в електронната система.

Напомням, че след като детето Ви е прието в едно от двете училища трябва задължително да го запишете, ако сте удовлетворени от класирането.

В случай, че се запишете участието в приема за Вашето дете приключва.

В случай, че не се запишете губите мястото (не се запазва за втори етап).

В случай, че желаете да участвате във втори етап на класиране подавате ново заявление през https://infopriem.mon.bg.

За втори етап на класиране могат да подадат заявления и ученици, които не са подавали заявление за участие в първи етап.

Ако детето Ви не отговаря на условията за прием в едно от двете училища, подаването на заявление е безпредметно.