Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"
Протокол за класиране на учениците, подали заявления за участие в четвърти етап на класиране
Записването на класираните ученици ще се извърши на 10.08.2020 г. /понеделник/ от 10.00 часа до 12.00 часа в деловодството на  НПМГ.
Необходими документи:
  1. Заявление /по образец/
  2. Копие от акта за раждане

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Днес, 06.07.2020 г. в 16.30 часа са изтеглени документи от профил Математически – Разширено изучаване на чужд език – Английски език.

По този начин незаети места след трети етап на класиране в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ в профил Математически с разширено изучаване на  Английски език са 2 /две/.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Незаети места след трети етап на класиране в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ са както следва:

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране:

Работното време на комисията:

Място на подаване на заявления:

Необходими документи:

Класирането учениците, подали заявление е съгласно утвърдените изисквания за формиране на бала по държавния план-прием при кандидатстване за НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Обявяване на списъка с класираните ученици:

Записване на класираните ученици:

Необходими документи:

Дейностите са регламентирани съгласно Заповед № 1492/30.07.2020г. на Директора на НПМГ.