В класовете 9-12 на НПМГ се приемат ученици само в паралелки, в които се е освободило място. Кандидати за свободните места подават заявление до директора или в канцеларията на гимназията, или през официалния мейл-адрес на гимназията. В заявлението за кандидатстване трябва да се посочат пълни персонални данни за кандидата (трите имена, ЕГН (ЛНЧ за чужди граждани), адрес, данни за родител (настойник), за коя паралелка се кандидатства), копие от учебния план, по който е учил кандидатът в досегашното му училище, копие от ученическия бележник с оценките от завършен предишен клас и копие от бележника за текущ учебен срок, удостоверения, грамоти, сертификати от участие в олимпиади, състезания, извънкласни научни, културни и спортни прояви.
На кандидати, които са учили по учебен план, различаващ се от учебния план на паралелката за която кандидатстват, се назначават приравнителни изпити. За записване в желаната паралелка приравнителните изпити трябва успешно да са положени.
В случай, че за свободно място кандидатстват повече кандидати, администрацията на гимназията може да организира конкурс между кандидатите. Формата на конкурса е по усмотрение на администрацията и се оповестява пред всичките кандидати.

Свободни места в старшите паралелки (към 19 декември 2016)

Паралелка XII XI X IX VIII
Математика
(с английски език)
Математика
(с немски език)
2
Информатика
(с английски език)
х
Физика
(с английски език)
1
Химия
(с английски език)
2
Химия/Биология
(с английски език)
1 1
Биология
(с английски език)
Биология
(с немски език)
1
География
(с английски език)
2