В класовете 9-12 на НПМГ се приемат ученици само в паралелки, в които се е освободило място или с надпланов прием с разрешение на РУО – град София . Кандидати за свободните места подават заявление до директора или в канцеларията на гимназията, или през официалния мейл-адрес на гимназията. В заявлението за кандидатстване трябва да се посочат пълни персонални данни за кандидата (трите имена, ЕГН (ЛНЧ за чужди граждани), адрес, данни за родител (настойник), за коя паралелка се кандидатства), копие от учебния план, по който е учил кандидатът в досегашното му училище, копие от ученическия бележник с оценките от завършен предишен клас и копие от бележника за текущ учебен срок, удостоверения, грамоти, сертификати от участие в олимпиади, състезания, извънкласни научни, културни и спортни прояви.
На кандидати, които са учили по учебен план, различаващ се от учебния план на паралелката, за която кандидатстват, се назначават приравнителни изпити, за които родител/настойник и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план и необходимите приравнителни изпити, ако има такива. За записване в желаната паралелка приравнителните изпити трябва успешно да са положени.
В случай, че за свободно място кандидатстват повече кандидати, администрацията на гимназията може да организира конкурс между кандидатите. Формата на конкурса е по усмотрение на администрацията и се оповестява пред всичките кандидати.

Свободни места в старшите паралелки

(към януари 2018)
Паралелка IX клас X клас XI клас XII клас
А няма няма няма няма
Б 1 няма няма няма
В 1 1 1 1
Г 1 няма няма 1
Д няма няма няма няма
Е няма няма 1 няма
Ж няма няма няма няма
З няма няма 1 1
И 1 няма няма няма

 

Паралелки

Паралелка Профил
IX – XII клас VIII клас
А Математика и информатика (с английски език – интензивно изучаване) Математика и информатика (с английски език – интензивно изучаване)
Б Математика и информатика (с немски език – интензивно изучаване) Математика и информатика (с немски език – интензивно изучаване)
В Физика (с английски език – интензивно изучаване)  Физика и математика (с английски език – интензивно изучаване)
Г Химия (с английски език – интензивно изучаване)  Химия и биология (с английски език – разширено изучаване)
Д Биология (с английски език – интензивно изучаване)  Биология и химия, АЕ (с английски език – разширено изучаване)
Е Биология (с немски език – интензивно изучаване)  Билогия и химия, математика (с английски език – разширено изучаване)
Ж География (с английски език – интензивно изучаване)  География и икономика (с английски език – разширено изучаване)
З Химия и биология (с английски език – интензивно изучаване)  Химия и биология (с немски език – разширено изучаване)
И Информатика (с английски език – интензивно изучаване) Софтуерни и хардуерни науки/Информатика (с английски език – интензивно изучаване)