График на дейностите за държавния план-прием след IV клас за 2022/2023 г

Документи за участие в приема в V клас – заявление и декларация

Заповед от РУО за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2022/2023

Педагогическият съвет при НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ на свое заседание, протокол №3/24.11.2021 г., прие вътрешни правила за държавен план-прием на ученици в V клас   през учебната 2022/2023 г. утвърдени със Заповед № РД13-339/24.11.2021 г.

Заповед № РД13-339/24.11.2021 г. на Директора на НПМГ за утвърждаване на вътрешни правила за държавен план-прием на ученици в V клас през учебната 2022/2023 година 

Педагогическият съвет при НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ на свое заседание, протокол №14/14.09.2021 г., реши следните състезания и олимпиади, които ще се проведат в рамките на учебната 2021-2022 година, да се използват при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2022-2023 учебна година:

  1. Областен кръг на олимпиадата по математика за ІV клас (12.02.2022 г.);
  2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ (17.03.2022 г.);
  3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас (26.03.2022 г.);
  4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ (14.05.2022 г.);

*Забележки:

  • Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата се определят и публикуват допълнително.
  • Датите за провеждане се определят от Министерството на образованието и науката. Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН (тук).

Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година 

Съгласно чл. 73, ал. 1 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование: „Чл. 73. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН: 1. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки, или

2. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) поне две състезания в областта на математиката и/или на природните науки.“