Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Обществен съвет

Членове на Обществен съветДокументи на Обществен съвет

Цел и дейност на Обществения съвет

Обществените съвети са създадени със Закона за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. Устройството и дейността им са конкретизирани с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Цел

Съгласно чл. 265, ал. 1 и 2 от ЗПУО и чл. 2 от ПСУДОСДГУ целта на Обществения съвет е създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.
Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище (чл. 3 от ПСУДОСДГУ)

Дейност

Съгласно чл. 268 от ЗПУО и чл. 16 от ПСУДОСДГУ Общественият съвет в детската градина и училището:
• одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
• участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
• предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
• дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
• съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
• съгласува училищния учебен план;
• участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
• съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
• сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
• дава становище по училищния план-прием;
• участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
• участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;
• участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
• Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.

Общественият съвет се представлява от Председател.
Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.
Директорът на детската градина или на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.
Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.


Членове на обществения съвет

Председател:

Валентина Лилова

Представител на РУО на МОН:

Вера Влахова

Членове:

Цонка Чирлова

Росен Николов

Гергана Ефремова

Радослав Гергов

Мила Серафимова

Резервни членове:

Диана Джарова

Ваня Василева

Кристи Стоянова

Аделина Петрова


Покана

Покана за събрание на Обществения съвет към НПМГ на 11.01.2023 г.